Вера П. Павловић

др Вера П. Павловић, ванредни професор
катедра за физику и електротехнику
кабинет: 425
мејл адреса: vpavlovic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 332; директан 3302-332

термини за пријем студената

предмети

истраживачка област

Физика кондензованог стања и физика материјала; Развој нових електро-керамичких материјала на бази перовскита (прахови добијени различитим методама синтезе, синтеровани материјали, филмови и нанокомпозити), теоријска и експериментална анализа међузависности структуре и својстава материјала, тумачење фундаменталних физичких и физичко-хемијских процеса релевантних за добијање материјала унапред задатих својстава, рад на оптимизацији постојећих метода синтезе са становишта одређивања минималног подскупа параметара структуре који у највећој мери утичу на електрична и фероелектрична својства материјала, као и рад на развоју и примени нових метода добијања и карактеризације фероелектричних материјала.

образовање, стручна спрема

Диплома Физичког факултета Универзитета у Београду. Магистратура из области науке о материјалима, у оквиру Центра за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду. Докторат Физичког факултета Универзитета у Београду.

публикације, признања, награде

14 радова публикованих у међународним часописима са SCI листе: 5 радoва у врхунским међународним часописима (М21), 3 рада у истакнутим међународним часописима (М22) и 6 радова у осталим међународним часописима (М23); 22 рада саопштена на међународним или националним конференцијама; 2 патента (М92) верификована од стране Завода за интелектуалну својину; Цитираност радова: више од 60 пута (од стране независних аутора) у еминентним часописима са SCI листе. Златна медаља (2000.) додељенa од стране Савеза проналазача и аутора техничких унапређења града Београда; Специјална плакета са златном медаљом (2002.) на 22. традиционалној и 3. међународној изложби проналазака и нових технологија.

чланства у научним и стручним организацијама