Перформансе возила

ID: 0052
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Арсенић М. Живан
извођачи: Арсенић М. Живан, Поповић М. Владимир
контакт особа: Поповић М. Владимир
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

Знања о основним карактеристикама савремених моторних возила. Упознавање са основним принципима који се примењују при одређивању перформанси возила и основним појмовима из области терамеханике. Дефинисање, пројектовање и одређивање вучно-динамичких карактеристика возила применом савремених теоријско-експерименталних метода.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требали да буду способни да: 1.Објасне шта спада у перформансе моторних возила (вучно динамичке карактеристике транспортних и радних возила; карактеристике коченја, понашања возила на путу и утицај возила на околину). 2.Дефинишу методологију испитивања перформанси моторних возила на основу захтева ЕЦЕ Правилника. 3.Спроведу испитивања перформанси возила на основу методологије дефинисане у тач. 2. 4.Анализирају резултате испитивања перформанси возила.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се организује кроз четири наставне целине: 1. Опште о возилу и његовим перформансама са освртом на основне појмове из терамеханике. 2.Пројектовање и одређивање вучно динамичких карактеристика транспортних и радних возила. 3. Дефинисање, пројектовање и одређивање карактеристика кочења, понашања возила на путу (претицање, управљивост, повођење пнеуматика...) и утицаја возила на околину (издувни гасови и бука). 4. Дефинисање, пројектовање и одређивање перформанси система, компоненти и елемената моторних и прикључних возила (динамичке и статичке карактеристике, карактеристике пнеуматика, карактеристике хидрауличких преносника снаге, карактеристике хидрауличких и пнеуматских компонената возила, карактеристике фрикционих материјала).

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата три циклуса вежби: Циклус 1: Одређивање: димензија возила, чеоне површине, положаја тежишта по дужини и висини возила и момената инерције елемената и склопова возила. Циклус 2: Испитивање карактеристика кочења и буке. Циклус 3: Испитивање карактеристика склопова, компоненти и елемената возила.

услов похађања

Обавезни: Системи возила Пожељни: Динамика возила

ресурси

Предавања у електронском облику, практикум за извођење аудиторних и лабораторијских вежби и инструкције за писање лабораторијских извештаја.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 17
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература