Производне технологије и метрологија

ID: 0066
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Мајсторовић Д. Видосав
извођачи: Мајсторовић Д. Видосав, Пузовић М. Радован, Стојадиновић М. Славенко
контакт особа: Мајсторовић Д. Видосав
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Циљ изучавања предмета је упознавање студената са теоријским и примењеним знањима и законитостима о процесима обраде и метролошким системима у производном инжењерству на бази системског прилаза. Ова знања помажу производним инжењерима да управљају обрадним и метролошким процесима у систему менаџмента квалитетом.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Направе план експеримента за одређивање и експериментално одреде параметре функција обрадљивости којима се описују карактеристичне појаве (механичке, термодинамичке и триболошке) у зони обраде резањем и пластичним деформисањем. • Примене мерну опрему и систем за аквизицију података за мерење сила, момената, температуре и параметара хабања алата у процесу обраде резањем (стругање и бушење). • Изврше оптимизацију процеса обраде помоћу функције производности. - Препознају карактеристике метролошких система у индустрији - Изаберу метролошки систем у односу на метролошки задатак и захтевану тачност - Пројектују метролошки план за контролу/инспекцију на НУММ - Прате метрлошке карактеристике система у експлуатацији - Врше техно-економску анализу примене НУММ у индустрији

садржај теоријске наставе

AН-1: Основи појмови у теорији обраде пластилним деформисањем метала; AН-2: Механика ортогоналног резања; AН-3: Термодинамика обраде резањем и примена средства за хлађење и подмазивање; AН-4: Трибологија обраде резањем; AН-5: Обрадљивост материјала и техноекономија; AН-6: Основне каратеристике мерних система у производној метрологији; AН-7: Сензори; AН-8: Мерни системи у производној метрологији (1); AН-9: Мерни системи у производној метрологији (2); AН-10: Мерни системи у производној метрологији (3). Напомена: Иза сваког предавања одржава се по један час разраде градива ображиваног на том предавању.

садржај практичне наставе

ПР-1: Уводна разматрања о производним технологијама; ПЛ-1: Oдређивање деформације при обради сабијањем; ПЛ-2: Мерење отпора при обради бушењем/сила резања; ПЛ-3: Мерење отпора при обради стругањем; ПЛ-4: Методи мерења температуре резања; ПЛ-5: Одређивање параметара обрадљивости; ПР-2: Увод у производну метрологију; ПЛ-6: Примена метролошких система у пракси за толеранције дужина, углова; ПЛ-7: Примена метролошких система у пракси за толеранције, облика и положаја; ПЛ-8: Примена метролошких система у пракси за толеранције микро и макро геометрије обрађене површине; ПЛ-9: Законска метрологија, еталони дужине и угла; ПЛ-10: Индустријска метрологија/рад на НУММ.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

1.Предавања за сваку лекцију у елек. форми (handouts). 2.Упутство за лабораторијска вежбања у елек. форми. 3.Уџбеник Производна метрологија (у припреми). 4.Сајт предмета поред 1 и 2 садржи и библиографију рефер. књига и часописа из ове областии и линкове са адресама водећих организација и важних институција у овој области. 5.Техничка база предмета-Лабораторија за Производну метрологију и TQM, као и ЗMA који имају потребну опрему и лиценциран софтвер за вежбања из овог предмета.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 36

литература

Предавања за сваку лекцију у елек. форми (handouts).; Упутство за лабораторијска вежбања у елек. форми.; Уџбеник Производна метрологија (у припреми).; Сајт предмета поред 1 и 2 садржи и библиографију рефер. књига и часописа из ове областии и линкове са адресама водећих организација и важних институција у овој области.; Техничка база предмета-Лабораторија за Производну метрологију и TQM, као и ЗMA који имају потребну опрему и лиценциран софтвер за вежбања из овог предмета.;