Пројектовање летелица

ID: 0136
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић И. Златко
извођачи: Грбовић М. Александар, Петровић И. Златко, Сворцан М. Јелена, Ступар Н. Слободан
контакт особа: Петровић И. Златко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Циљ предмета је да уведу студенте у процес конципирања летелица. Процес укључује анализу постојећих конструкција процену добрих и мање добрих особина. Одабир жељеног концепта. Дефинисање основних геометријских параметара летелице. Одабир конфигурације. Избор погона специфичног оптерећења и специфичног потиска. Прорачун стабилности и перформанси летелице.

исход

Након одслушаног предавања и аудиторних вежби, израде и одбране пројекта, студенти ће бити у стању да анализирају специфицирају и разрађују концепт летелица према дефинисаној намени и жељеним перформансама. Током предмета ће се развити способност проласка кроз цео процес разраде концепта летелице. Студент ће бити у стању да изради предпројекат за одређени сегмент (склоп) конструкције и изради комплетну документацију за поједине одабране детаље.

садржај теоријске наставе

Дефинисање намене летелица и њене летне мисије. Статистичка анализа изведених конструкција. Основне геометријске карактеристике летелице. Избор и дефинисање погонске групе. Спољашње обликовање летелице. Интеграција погона, опреме и система у летелицу. Избор конфигурације и типа стајног трапа. Одређивање оптерећења летелице. Избор стандардних конструктивних елемената, технологије израде и материјала. Наглашавање карактеристика челика, алуминијума, титана и композита. Понашање различитих материјала на изложеност повишеним температурама, као и излошености вибрационим оптерећењима. Уздужна статичка стабилност летелице. Попречна статичка стабилност летелице. Динамичке карактеристике летелице. Квалитети лета. Основне перформансе. Специјалне перформансе. Слетање и полетање летелица. Цена пројекта.

садржај практичне наставе

Имају за циљ да на примерима илуструју градиво изложено на предавањима и да одговоре на студентске потребе при изради пројектног задатка. Након комплетирања пројекта студенти презентују свој пројект осталим студентима. Оцена се добија на основу активности у изради пројекта, завршне презентације и активности током излагања осталих студената. Током вежби у лабораторији студенти се обучавају за рад са софтверским пакетом CATIA, са његовим основним модулима за делове, склопове, делове израђене од лима и за моделирање површинама.

услов похађања

дефинисано курикулумом студијског програма/модула .

ресурси

1. КСЈ 2. Хендаути са предавања 3. ЦАД - лабораторија за пројектовање рачунаром 4. ЦСП - софтверски пакет CATIA

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 10
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 15
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 55
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Sima Milutinovic, Konstrukcija Aviona, Gradjevinska knjiga Beograd, 1970;