Систем квалитета и интегрисани менаџмент системи

ID: 0222
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Мајсторовић Д. Видосав
извођачи: Мајсторовић Д. Видосав
контакт особа: Мајсторовић Д. Видосав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

1. Генерисање нових знања из области стандардизованих менаџмент система и добре праксе из различитих области и подсистема производно-технолошких система. 2. Студенти треба да буду снадбевен новим знањима и вештинама о: - основним појмовима, развоју и моделима стандардизованих менаџмент система, - захтевима и примени ових модела у пракси, - истраживањима у области ИМС-а, - даљем развоју ових модела.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Протумаче, примене и документују захтеве за: ИСО 9ОО1:2О15, ИСО 14ОО1:2О15, ИСО 45ОО1:2О16 ИСО 27ОО1:2О12 ИСО 5ООО1:2О11 за организацију - Управљају пројектом унапређења ИМС-а у организацији - Врше интерне провере ИМС-а у организацији

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се изводи у 10 целина: 1. Развој системских прилаза менаџмента квалитетом(QМ). Принципи QМ. ИСО 9000 и изведени модели (АS, ТL, VDA 6.1, ИСО 16949, ИСО 13485, ...). 2. ИСО 9000 / 9001 / 9004. Модели и захтеви. Примена. Континуална унапређења. 3. ИСО 14000. ОHSAS 18001. ИСО 19011. Модели и захтеви. Примена. Oдрживи развој. 4. ИСО 22000 серија. HACCP концепт. Модели, захтеви и примена. 5. Акредитација лабораторија. Модели ИСО 17025 / 15189. Модели, захтеви и примена. 6. ИСО 27001, ISO/IEC 15408, BS 7799. СА 8000. BS 6072. Добре производне, лабораторијске, праксе паковања и транспорта (GMP/GLP/GPP/GTP). 7. Европске директиве и CE знак. Структура, захтеви, интеграција и примена. 8. Систем сертификације/акредитације (национални/међународни). Национална/ЕУ инфраструктура квалитета. Модели и примена у пракси. 9. Интегрисани менаџмент системи (ИМС). ПАС 99 - интеграција и структура. 10. Пројектовање ИМС-а. Документација и примена ИМС-а. Даљи развој ИМС-а.

садржај практичне наставе

1. Пројекат ИМС за организацију. За конктретну организацију студент ради ИМС Пројекта, који обухвата: Анализу захтева стандарда, према захтевима пословања организације; Пројектовање структуре ИМС-а; Дефинисање информационе структуре ИМС-а и развој ИМС документације (један ниво); Израда и тест пилот примера; Јавна презентација е-верзије Пројекта,његова одбрана и дискусија. 2. ИМС у пракси - дискусија и радионица. Како прићи и како реализовати ИМС Пројекат у пракси. Шта су могући проблеми и како их превазићи.

услов похађања

Обавезни: Предмети основних академских студија. Пожељни: Изборни предмети основних академских студија.

ресурси

1. Предавања за сваку лекцију у електронској форми (handouts). 2. Упутство за израду домаћих задатака и лабораторијских вежбања. 3. Уџбеник Интегрисани менаџмент системи (у припреми). 4. Сајт предмета који поред материјала под 1,2 и 3 садржи и библиографију референтних књига и часописа,водећих организација и важних институција у овој области. 5. Техничка база предмета - Лабораторија за Производну метрологију и TQM која има потребну опрему и лиценциран софтвер за вежбања из овог предмета.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 36

литература

Предавања за сваку лекцију у електронској форми (handouts).; Упутство за израду домаћих задатака и лабораторијских вежбања.; Уџбеник Интегрисани менаџмент системи ; Сајт предмета који поред материјала под 1,2 и 3 садржи и библиографију референтних књига и часописа,водећих организација и важних институција у овој области. ; Техничка база предмета - Лабораторија за Производну метрологију и TQM која има потребну опрему и лиценциран софтвер за вежбања из овог предмета.;