Конструкција и технологија производње летелица

ID: 0253
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Петровић И. Златко
извођачи: Грбовић М. Александар, Петровић И. Златко, Сворцан М. Јелена
контакт особа: Петровић И. Златко
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Циљеви предмета су да уведу студенте у процес обликовања летелица и њених компоненти као и да разумеју и примене неопходне технологије да се ти делови и произведу. Студенти се уче вештинама којима повезују врсте оптерећења са типичним констуктивним шемама које та оптерећења треба да прихвате и носе. Осим теоријских знања везаних за обликовање летелице и технологију израде и заштите студенти ће овладати практичном употребом савременог пакета за моделирање летелица.

исход

Схватање елемената структуре летелица, њихове међузависности. Схватање сврхе базних предмета као што су аеродинамика, механика, лета, теорија еластичности и други у процесу конструисања летелица и способност да се теоријски принципи примене у конкретним конструктивним пројектима. Препознавање принципа преноса оптерећења кроз конструкцију летелице и његова примена у ваздухопловним конструкцијама. Схватање технологије израде и поступака за заштиту елемената конструкције и примена тих принципа. Овладавање свременим програмским пакетом за конструисање ваздухопловних делова и склопова и примена у фази израде пројектног задатка.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава: Процедуре у пројековању летелица. Конструктивне карактеристике крила. Конструкција репних површина. Конструкција трупа. Конструкција стајног трапа. Примена савремених алуминијумских легура у ваздухопловству. Примена савремених супер-легура у ваздухопловству. Поступци спајања делова и третирање површина. Примена неметалних материјали у ваздухопловству. Завршна монтажа летелица и монтажни алати. Рад са модулом за генерисање површина. Стандарди у ваздухопловству. Означавање и карактеристике материјала. Термичке обраде и заштите површина. Композитни материјали. Означавање композитних материјала. Формирање слојева. Испитивање и тестирање композитних материјала. Алати за израду делова летелице од композитних материјала. Термичка обрада композитних материјала. Израда различитих делова од композита, као што су резервоари, цеви, поступци наматања унидирекционих влакана. Врсте закивака и заковане конструкције. Алати који се примењују при изради закованих конструкција.

садржај практичне наставе

Вежбе прате предавања илуструјући примерима изложену теорију. Студенти се обучавају за практичан рад са софтверским пакетом CATIA. Увежбавају се елементи рада са тим пакетом као што је рад са модулима за моделирање делова, моделирање склопова, моделирање делова од металних листова и лимова, и кориштење модула за израду техничке документације. Студенти добијају задатак да моделирају неколико детаља ваздухопловних конструкција. Усвојено решење презентују на јавној презентацији својим колегама где дискутују о могућим опцијама изабраног решења.

услов похађања

Дефинисано курикулзмом студијског програма-модула .

ресурси

1. Б. Рашуо, Технологија производње летелица, Машински факултет, Београд, 1995 2. Слајдови са предавања 3. Лабораторија Симлаб 4. Софтвер Катиа

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 10
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 15
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 55
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Б. Рашуо, Технологија производње летелица, Машински факултет, Београд, 1995;