Квантитативне методе

ID: 0415
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Вељковић А. Зорица
извођачи: Вељковић А. Зорица
контакт особа: Вељковић А. Зорица
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљеви предмета се да се студенти упознају са основама статистичких метода које се користе у идустријској пракси. Тежиште је стављено на идентификацију проблема, методе решавања проблема, процедуре за поједине методе и постављања система за одлучивање на основу добијених резултата, односно интерпретације резултата.

исход

Након положеног испита од студената се може очекивати да науче и знају да употребе: 1. статистичке методе за циљно решавање проблема у пракси, 2. да ивкадахз нетидана дескриптвне статистике, параметарских и непараметарских тестова хипотеза, анализом варијансе и једноструком и вишеструком линеарном регресиојом и корелацијом, 3. циљ учења и вежбања је правилна поставка проблема 4. одређивање методологије решавања проблема на основу резултата дескриптивне статистике 5. спровођење одговарајуће статистичке процедуре дефинисане по корацима процедуре 6. правилна инжењерска интерпретација добијених резултата, уз познавање и математичке интерпретације истих.

садржај теоријске наставе

Tеоријска настава следеће статистичке области: основне појмове из статистике, графичко приказивање података, описно описивање података кроз одређивање основних статистика, параметарске интервале поверења, параметарске тестове хипотеза и то за средину, разлику средина, варијансу, однос варијанси, за велике и мале узорке, као и за пропорцију и однос пропорција. Поред тога дате су основе за доношење одлука на основу п нивоа теста. Непараметарски тестови обухватају тест испитивања функционалне зависности (Колмогоров), тестове поређења две расподеле (Колмогоров-Смирнов, Ман-Витни) и тест испитивања медијане. Анализа варијансе се односи основне моделе једофакторске анализе варијансе, као и на дво- и тро-факторску анализу варијансе. Регресиона испитивања обухватају једноструку и вишеструку линеарну регресију, као и њихове модификације. Посебно је дата корелациона анализа, како за једноструку и вишеструку линеарну регресију, тако и за непараметарску регресију

садржај практичне наставе

Практична настава прати теоријску наставу са задацима чији је циљ идентификација проблема, идентификација методе за решавање проблема, постављање проблема, спровођење одговарајуће процедуре решавања проблема и доношење одговарајућих закључака. Посебна пажња је стављена на обучавање студената за коришћење табела за идентификацију параметарских интервала поверења, а нарочито параметарских хипотеза и то, постављање алгоритма за решавање проблема и коришћење табела за избор процедуре тестирања хипотеза, као и правилну идентификацију и постављање проблема, завршно са анализом и начинима правилног доношења закључака на основу добијених резултата.

услов похађања

према предвиђеном курикулуму смера за индустријско инжењерство

ресурси

Пре сваког часа предавања и вежби студенти добијају хендоуте у електронском облику. Према потреби, студенти унапред добијају материјале који ће бити потребни за праћење и активно учествовање у настави. Радојевић, С, Вељковић З, Квантитативне методе, ЦД, МФ

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 2
рачунски задаци: 18
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 8
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 1

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 31

литература

Радојевић, С, Вељковић З, Квантитативне методе, ЦД, МФ; Montgomery, DC, Runger, GC Applied Statistics and Probability for Engineers, Fourth Edition, Wiley, 2007;