Испитивање возила

ID: 0436
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Арсенић М. Живан
извођачи: Арсенић М. Живан, Поповић М. Владимир
контакт особа: Поповић М. Владимир
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Основни циљ овог предмета је да се у различитим фазама процеса развоја, производње и експлоатације возила применом низа поступака, обезбеде објективне информације о квалитeту возила и његових склопова и делова, као и о условима у којима возила раде, тј. о радним оптерећењима, околини итд.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требали да буду способни да: 1.Објасне начин мерења физичких величина електричним путем код моторних возила. 2.Изаберу даваче, мерно-појачивачке, допунске и помоћне уређаје и уређаје за приказиванје резултата испитивања возила. 3.Спроведу испитивања радних оптерећења возила и испитивања поузданости возила. 4.Aнализирају резултате испитивања.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се обавља кроз пет наставних целина: 1. Основни појмови о испитивању, мерним инструментима и инсталацијама и обради резултата испитивања моторних возила (основне дефиниције, мерне величине, врсте испитивања, методологије испитивања, обрада резултата испитивања и извештаји о испитивању). 2. Мерење физичких величина електричним путем (основне карактеристике давача који се примењују при испитивања у области моторних возила, мерно-појачивачки, допунски и помоћни уређаји и уређаји за приказивање резултата испитивања). 3. Испитивања перформанси. 4. Испитивања радних оптерећења и 5. Испитивање поузданости.

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата три циклуса аудиторних и лабораторијских вежби: Циклус 1: Мерење физичких величина електричним путем (практична примена давача при мерењима тј. испитивањима у области моторних возила). Циклус 2: Испитивања радних оптерећења (испитивање радних оптерећења склопова и система возила у стварним условима на изабраном возилу коришћењем савремене мерно-регистрационе опреме).Циклус 3: Испитивање поузданости (спропвођење испитивања поузданости склопова и система моторних возила у лабораторијским условима на пробним столовима који обезбеђују симулацију стварних услова који се дешавају при коришћењу склопа у реалним условима на возилу применом посебних методологија испитивања и савремене мерно регистрационе опреме).

услов похађања

Обавезни: Пројектовање возила

ресурси

Предавања у електронском облику, практикум за извођење аудиторних и лабораторијских вежби и инструкције за писање лабораторијских извештаја.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 17
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература