Пројектовање возила

ID: 0437
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Арсенић М. Живан
извођачи: Арсенић М. Живан
контакт особа: Арсенић М. Живан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Овладавање методама и техникама пројектовања возила у односу на: (а) основне захтеве који се постављају у односу на возило као целину односно системе на возилу, (б) карактеристике система на возилу и њихов утицај на употребни квалитет возила (време и цену његовог развоја, испитивања, производње и рециклаже), (в) прописе који важе за поједине категорије возила односно њихове системе.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требали да буду способни да: 1.Објасне поступак пројектовања склопова и система моторних возила. 2.Изврше пројектовање склопова и система моторних возила. 3.Изаберу склопове и системе моторног возила из каталога произвођача. 4.Анализирају могућности предвиђања ново пројектованог решења појединих система на возилу на њихов каснији употребни квалитет.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава је подељена на укупно 16 целина које обухватају:(1) Историјски развој аутомобилске технике,(2) Савремени услови развоја моторних возила (пројектовање, производња и испитивање),(3) Пројектовање возила са становишта избора погонског агрегата,(4) Пројектовање и избор спојнице,(5) Пројектовање и избор мењачких преносника снаге,(6) Пројектовање и избор допунских преносника снаге и разводника снаге,(7) Пројектовање и избор зглобних преносника снаге, (8) Пројектовање и избор главног и диференцијалног преносника снаге и полувратила,(9) Избор кретача моторних возила,(10) Пројектовање носећег система возила,(11) Пројектовање возила са становишта његове отпорности при судару,(12) Пројектовање возила са становишта ергономских захтева,(13) Пројектовање система за управљање, (14) Пројектовање система за ослањање,(15) Пројектовање кочног система,(16) Електроника и електронски управљани системи на возилу.

садржај практичне наставе

Практична настава из овог предмета подразумева израду Пројекта који се односи на пројектовање нових моторних возила са свим припадајућим системима за задато возило задатих карактеристика у погледу осовинског оптерећења (оптерећено/неоптерећено стање), осног растојања, висине тежишта (оптерећено/неоптерећено стање)и максималне брзине возила. За задато возило потребно је испројектовати/изабрати следеће системе на возилу:(1)погонски агрегат/агрегате, (2) спојница/спојнице, (3) мењачки преносник/преносници,(4) зглобни преносник/преносници, (5) главни и диференцијални преносник/преносници, (6)погонска полувратила, (7)кретаче,(8) носећи систем, (9) унутрашњост возила.

услов похађања

Пожељно је да је студент завршио основне студије са дипломом инжењера за моторна возила.

ресурси

1. Н. Јанићијевић, Д. Јанковић, Ј. Тодоровић: Конструкција моторних возила, Машински факултет у Београду. 2. J. Тодоровић: Испитивање моторних возила, ЈУМВ, Београд, 1995. 3. J. Тодоровић: Кочење моторних возила, Завод за уџбенике и наставна сpедства, Бeograd, 1988. 4. Упутство за израду пројекта.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература