Погонски и ходни системи возила

ID: 0440
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Арсенић М. Живан
извођачи: Арсенић М. Живан, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Арсенић М. Живан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Овладавање знањима и вештинама потребним за сагледавање и разумевање проблематике која се односи на пројектовање, прорачун, испитивање система на возилу одговорних за пренос снаге, као и система за ослањање и система за управљање и њиховог утицаја на карактеристике и понашење возила.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требали да буду способни да: 1.Објасне поступак прорачуна преносника снаге, као и система за ослањање и система за управљање моторних возила. 2.Изврше прорачун преносника снаге, као и система за ослањање и система за управљање моторних возила. 3. Израде 3-Дцртеж преносника снаге. 4.Анализирају могућности предвиђања утицаја ново пројектованих решења погонских и ходних система на возилу на њихов каснији употребни квалитет.

садржај теоријске наставе

Увод у област: (1) Историјски развој система за пренос снаге на возилу, карактеристична извођења и њихове специфичности. (2) Савремни услови развоја моторних возила и њихових система (пројектовање, прорачун, симулације, испитивање и производња). (3) Пројектовање, прорачун и испитивање мењачких и допунских преносника снаге. (4) Пројектовање, прорачун и испитивање зглобних преносника и погонских мостова (главних преносника снаге, диференцијалних преносника снаге, погонских полувратила). (5) Функционално-конструктивне карактеристике ходних система на возилу (системи за ослањање, системи за управљање и кретачи), карактеристична извођења и њихове специфичности. (6) Утицај ходних система на подужну, бочну и вертикалну динамику возила. (7) Кинематско-геометријске карактеристике система за ослањање и њихов утицај на дистрибуцију меродавних сила и понашање возила (8) Кинематика закретања возила; једначина скретања, оцена управљивости, утицајни чиниоци.

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата аудиторне и лабораторијске вежбе: (1) Концепције градње погонских система возила (врсте концепција, специфичности карактеристичних извођења и начини њихове примене). (2) Конструкцијске карактеристике погонских система возила (задаци, врсте, саставни делови, начин склапања и расклапања, начин функционисања на возилу и тд.). (3) Израда задатака из области пројектовања и прорачуна поједниних система трансмисије (првенствено елемената трансмисије зупчастих мењачких преносника, зглобних преносника и погонског моста). (4) Упуство за израду пројекта који се односи на пројектовање и прорачун задатог система у ланцу тока снаге на возилу применом рачунара и симулацијом њиховог рада. (5) Концепције градње ходних система возила (врсте концепција, специфичности карактеристичних извођења и начини њихове примене). (6) Конструкцијске карактеристике ходних система возила (задаци, врсте, саставни делови, начин склапања и расклапања, начин функционисања на возилу и тд.). (7) Израда задатака из области кинематске анализа елемената карактеристичних система ослањања (графичком методом и рачунарском методом). (8) Примери дефинисања кинематско-геометријских карактеристика система за ослањање и њихов утицај на дистрибуцију меродавних сила у контакту кретача и тла. (9) Примери анализе кинематике закретања возила и дистрибуције бочних сила при заокрету и оцена понашања и стабилности возила.

услов похађања

Положен испит из Пројектовање возила. Пожељно је имати диплмоу универзитетског инжењера за моторна возила.

ресурси

1. Н. Јањићијевић, Д. Јанковић,Ј. Тодоровић: Конструкција моторних возила, Машински факултет, Београд, 1995, КДА. 2. Ж. Арсенић: Рачунарско пројектовање преносника снаге применом рачунара, ЈУМВ, Београд, 2003, КПН. 3. Јанковић Д..: Тодоровић, Ј., Ивановић, Г., Ракићевић, Б: Теорија кретања моторних возила, Машински факултет, Београд, 2001, KPN 4. ЕОП, Лабораторија за пројектовање возила, ЛПС. 5. ИКТ, расположиво у лабораторији за пројектовање возила, ЦАД/ЦАЕ

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 6
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 36

литература

D. Bastow, G. Howard, J.P. Whitehead: Ослањање и управљивост возила, Professional Engineering Publishing, 2004; R.N. Jazar: Динамика возила теорија и примена, Springer, 2008; D. Karnopp, Стабилност возила, CRC Press, 2004.;