Менаџмент квалитетом

ID: 0448
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Мајсторовић Д. Видосав
извођачи: Мајсторовић Д. Видосав
контакт особа: Мајсторовић Д. Видосав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

1. Генерисање нових знања из области менаџмента квалитетом производа и услуга, неопходних сваком инжењеру за практичан и истраживачки рад. 2. Студенти треба да буду снадбевени новим знањима и вештинама о: - основним појмовима, развоју и моделима менаџментa квалитетом (МК), - техникама инжењерства квалитета (ТИК) и њиховој примени, - истраживањима у области ТИК-а, - захтевима и примени ИСО 9000 у пракси, - захтевима нашој привреди за сарадњу са ЕУ и начинима њиховог решавања у пракси.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Одреде и дефинишу обим управљања квалитетом у индустрији - Класификију, рангирају, анализирају и оцене значај карактеристика квалитета - Израчунају парцијалну и укупну грешку обраде за одређену техмологију и услове обраде и анализирају тачност процеса - Пројектују и примене статистичке технике инжењерства квалитета за конкретне услове производње: статички лист, контролну карту и план пријема - Протумаче, примене и документују захтеве ИСО 9ОО1:2О15 за организацију - Припреме и реализују TQM Пројекат за организацију - Одреде ниво пословне изврсности у организацији, припреме и управљају Пројектом унапређења.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се изводи у 8 целина: 1. Дефиниција квалитета производа у пословном/технолошком систему. Дефиниција менаџмента квалитетом (МК). Развој системских прилаза МК (од инспекције до изврсности). Холистички прилаз. 2. Технике инжењерства квалитета. Дефиниција. Класификација и примена. Анализа и синтеза грешака обраде. 3. Статистички методи и МК. Метод анализе кривих распореда. 4. Контролне карте – дефиниција, класификација, структура. Контолне карте – примена и анализа. 5. Планови пријема – дефиниција, класификација, примена. Мерни ланци. 6. ИСО 9000. Процесни модел. Принципи МК. ИСО 9001 – Захтеви/Примена. Сертификација. ИСО 9004 - континуална унапређења. 7. ИСО 9001 / Мале и средње организације (МСО) – примена. Менаџмет тоталним квалитетом (МТК), Награде за квалитет. 8. Пословна изврсност (ПИ). Модели и примена.

садржај практичне наставе

1. Пет аудиторних вежби из примене техника инжењерства квалитета у пракси (тачност обраде, методи статистичке контроле квалитета) и ИСО 9000) 2. Две лабораторијске вежбе (моделирање проблема из области ТИК и њихово решавање користећи софтвер НИСТ-САД) 3. Израда шест рачунских задатака из инжењерске анализе и синтезе примене техника инжењерства квалитета 4. Менаџмент квалитетом у пракси - дискусија и радионица (посета изабраној фабрици и упознавање са функционисањем ИСО 9000 у пракси)

услов похађања

Обавезни: Предмети основних академских студија МФ или других техничких факултета. Пожељни: Изборни предмети основних академских студија.

ресурси

1. Предавања за сваку лекцију у електронској форми (handouts). 2. Упутство за израду домаћих задатака и лабораторијских вежбања. 3. Уџбеник Менаџмент квалитетом (у припреми). 4. Сајт предмета који поред материјала под 1 и 2 садржи и линкове са адресама водећих организација и важних институција у овој области. 5. Техничка база предмета - Лабораторија за Производну метрологију и TQM која има потребну опрему и лиценциран софтвер за вежбања из овог предмета.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 14
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 11
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 4
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 36

литература

Предавања за сваку лекцију у електронској форми (handouts).; Упутство за израду домаћих задатака и лабораторијских вежбања; Уџбеник Менаџмент квалитетом (у припреми); Сајт предмета који поред материјала под 1 и 2 садржи и линкове са адресама водећих организација и важних институција у овој области.; Техничка база предмета - Лабораторија за Производну метрологију и TQM која има потребну опрему и лиценциран софтвер за вежбања из овог предмета.;