Инжењерство биосистема

ID: 0538
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Марковић Д. Драган
извођачи: Симоновић Д. Војислав
контакт особа: Марковић Д. Драган
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

1. Овладавање теоријским основама инжењерства у производњи хране; 2. Упознавање са основним фазама животног циклуса машине/опреме за производњу хране; 3. Упознавање са ограничењима и специфичностима инжењерства у производњи хране; 4. Упознавање са основним принципима инжењерства у производњи хране; 5. Стицање практичних вештина у анализи постављеног инжењерског проблема и његовом решавању мултидисциплинарним приступом.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени за: • Повезивање основних инжењерских знања и постизање синергетског ефекта, • Планирање ангажовања пољопривредних машина за одређени тип пољопривредне производње, • Распоређивање задатака ради постизања постављених циљева и остваривања одређеног обима пољопривредне производње, • Ефикасан тимски рад, • Коришћење GPS и IT технологија за оптимизацију уштеда у пољопривредној производњи у домену пољопривредних машина.

садржај теоријске наставе

1) Животни циклус машине / опреме за производњу и прераду хране – истраживање и развој, производња, употреба и пост-употреба машине / опреме за производњу и прераду хране, 2) Животни циклус хране у ланцу исхране и интеракција хране и опреме, међузависности и утицаји, 4) Информације у развоју машине / опреме за производњу и прераду хране, 5) Фактори који утичу на развој машине / опреме, 6) Оптимизација развоја, 7) Развојни процес, трајање развоја и различитост модификације и развоја машине/опреме за производњу и прераду хране, 8) Производни захтеви и предуслови за производњу опреме за индустрију хране, 9) Дистрибуција, монтажа и сервисирање машине/опрема за производњу хране, 10) Експлоатација машине/опреме у реалним условима, 11) Пост-употребни период машине/опреме, 12) Повратне спрега са развојем, 13) Инжењери и инжењеринг производње хране.

садржај практичне наставе

Семинарски радови - Истраживање и развој машине/опреме за производњу хране, производња машине/опреме за производњу хране, употреба машине за производњу и прераду хране, пост-употреба машине/опреме за производњу и прераду хране. Пројекат – израда пројекта животног циклуса машине/опреме за производњу и прераду хране.

услов похађања

нема

ресурси

Марковић Д., Транспорт у пољопривреди, МФ у Београду, Београд, 1997. Предавања у електронском облику, слајдови са предавања (handouts), Упутства за израду семинарских радова, упутства за израду пројеката, закони, стандарди и прописи за индустрију производње и прераде хране

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 20
консултације: 5
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 7
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 50
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Тодоровић С., Инжењерско одржавање техничких система, МФ, Београд, 1993.; Moser E.:Verfahrenstechnik Intensivkulturen,Verlag Paul Parey,Univerzitet Hohenhein,2005.,Nemacka; Getreideertne-sauber, sicher, schnell, DLG- Verlags, GmbH, Frankfurt am Main, 2005.; Исплативост примене ГПС навођења и уклапање прохода у пољопривреди Војводине, Универзитет у Новом Саду, 2008.; Веселинов Б., Мартнов М., Бојић С., Машине за биосистеме 1, практикум, ФТН Нови Сад, 2009.;