Екологија сагоревања

ID: 0555
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Аџић М. Мирољуб
извођачи: Аџић М. Мирољуб, Миливојевић М. Александар
контакт особа: Аџић М. Мирољуб
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Више од 90% енергије у свету добија процесима сагоревања и предвиђа се да ће бити преовлађујући вид производње енергије следећих неколико деценија. Имајући у виду, са друге стране, да је сагоревање и највећи извор загађујућих материја, циљ овог предмета је да студентима омогући дубље разумевање проблематике и оспособи их да компетентно учествују у решавању проблема утицаја процеса сагоревања и уређаја за сагоревање на околину.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - препознају и користе савремене технологије процеса сагоревања, - користе технике смањења емисије штетних и загађујућих продуката, - примене стечена знања из ове области у индустрији и енергетском сектору, - раде у истраживачким и развојним организацијама.

садржај теоријске наставе

Основе процеса сагоревања. Материјални и енергетски биланси. Специфичности сагоревања различитих врста горива. Уређаји за сагоревање и њихове специфичности. Биогорива. Вишегориво сагоревање. Емисије загађујућих и штетних продуката сагоревања. Улога СО2. Технологије за смањење емисије NOx. Технологије за смањење емисије SO2. Технологије за смањење емисије СО и НС. Технологије за смањења емисије прашкастих материја. Технологије за смањења емисије тешких метала. Смањење емисије СО2. Трговање угљен диоксидом. Нове технологије. Горивне ћелије. Водоник.

садржај практичне наставе

У оквиру аудиторних вежби биће анализирана проблематика материјалног и енергетског биланса процеса сагоревања и загађујућих материја. Посебно ће бити обрађени примери биланса једном од техника смањења емисије NОx као и оксида сумпора. Лабораторијске вежбе ће обухватити мерења емисије загађујућих компоненти из процеса сагоревања и анализу утицајних параметара горионика на емисију. У оквиру рачунских задатака студенти ће самостално урадити задатак у вези са материјалним и енергетским билансом примера једне од технологија за смaњење емисије.

услов похађања

Положен испит из Термодинамике Б

ресурси

Писани изводи из предавања.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

M. Аџић, Писани изводи из предавања; Сагоревање, Д. Драшковић, М. Радовановић и М. Аџић, издавач Машински факултет Београд; Principles of Combustion (Принципи сагоревања), Kenneth K. Kuo, BARNES & NOBLE;