Менаџмент производних процеса

ID: 0561
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Мисита Ж. Мирјана
извођачи: Вељковић А. Зорица, Мисита Ж. Мирјана
контакт особа: Мисита Ж. Мирјана
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

Упознавање студената са основним карактеристикама производних процеса, са посебним акцентом на мала и средња производна предузећа. Теоријскo схватање планирања производног процеса за неки производ. Разумевање карактеристика фунционисања производних предузећа са свим елементима који се односе на производне процесе.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - препознају и разликују карактеристике производних процеса, - анализирају ефикасност производних процеса, - идентификују проблеме који могу настати у производним процесима, - изаберу и предложе одговарајућа решења за унапређење производних процеса, - изаберу одговарајући информациони систем за управљање производним процесима, - оцене примену пројектованих решења.

садржај теоријске наставе

Теоријски део предмета, у првом делу упознаје студенте са организационим структурама везаним за производне процесе, рекурзивним поступком формирања новог производа. Након тога приказује се процес формирања саставница материјала, са једним нивоом и хијерархијске, формирање технолошке и временске саставнице, са прорачуном прогресивног рада. Разматрају се ресурси потребни за производњу једног производа у смислу расположивих капацитета, радне снаге и расположивог времена. Одређује се време трајања производног циклуса.У другом делу тежиште је постављено на функционисање производних процеса кроз дефинисање карактеристика њиховог постављања. Посебна пажња посвећена је начину манипулације и управљању и праћењу токова материјала кроз производне процесе као и начинима и карактеристикама складиштења материјала, сировина и производа.

садржај практичне наставе

Пројектни задатак обухвата тимски рад у групама од по три студента. Студенти бирају производ који ће се производити, дефинишу његове карактеристике, формирају саставницу материјала, технолошку и оперативну саставницу. На основу постављених ограничења у обиму производње и расположивим капацитетима фабрике и радне снаге формира се производња за одређену серију. У другом делу предмета студенти током лабораторијских вежби посећују фабрику и складиште да би се упознали са проблемима у пракси. Лабораторијске вежбе прате дискусије о стеченим сазнањима.

услов похађања

Уписан четврти семестар основних академских студија.

ресурси

Студентима ће бити доступни изводи из предавања и са аудиторних вежби у електронској форми. Такође, биће приказани одговарајући савремени модели и апликације на рачунарима.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 14
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 7
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 5
завршни испит: 45
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Булат В., 1999, Организација произвовдње, Машински факултет, Београд.; Salvendy G., 2001, Handbook of Industrial Engineering, John Wiley & Sons, Canada;