Експерименти и симулације

ID: 0716
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Маринковић Б. Александар
извођачи: Маринковић Б. Александар
контакт особа: Маринковић Б. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Упознавање студената са потребом и неопходношћу примене експеримената и симулација у процесу развоја машинских система као и савременом дизајну у ширем смислу. Упознавање са методологијом, процедурама и алатима за организацију и реализацију експерименталних истраживања. Упознавање са савременим методама за спровођење различитих врста симулација, сврхом и начинима њихове примене на машинске системе али и техничке системе уопште.

исход

На крају овог курса студент треба да поседује способности да: 1. дефинише и класификује методе и врсте експеримената машинских елемената и система, 2. препознаје и одабере елементе потребне за формирање аквизиције података мерења, 3. користи расположиву опрему NI SCC преносивих модула и остале елементе за реализацију аквизиције података, 4. влада основним принципима и начину рада софтвера LabView за аквизицију података, 5. препозна и класификује врсте симулација машинских система и одреди њихово место и везу са експерименталним испитивањима, 6. користи модуле софтверског пакета CATIA намењене структурној анализи компонената машина.

садржај теоријске наставе

Увод, о курсу и појмовима експеримената и симулација. Разлози неопходности експеримената у савременим истраживањима, врсте експеримената. Експериментална истраживања машинских елемената и система, принципи и методе. Неопходни елементи за реализацију експеримената. Аквизиција података експерименталних истраживања са савременим алатима. Сакупљање и обрада сигнала, складиштење резултата експеримената. Виртуелни експерименти и симулације. Методе и врсте реализације симулација. Симулације и виртуелна реалност у склопу осталих елемената за развој савремених машинских система.

садржај практичне наставе

Уводни час. Концепција вежбања на предмету. Упознавање са могућностима лабораторије за ОМК и рачунарске сале модула за дизајн. Врсте опреме за аквизицију података са неопходним елементима. Упознавање са преносивим системом за аквизицију података (NI SCC). Демонстрација и вежбе мерења температуре, напона и деформација машинских елемената. Основе софтвера за аквизицију података и одређене врсте симулација (NI LabView). Упознавање са посебним модулима софтверског пакета CATIA намењених одређеним врстама симулација. Вежбе и самостална израда симулација.

услов похађања

неопходни: одслушани и положени предмети Моделирање облика, Дизајн машина пожељни: одслушани и положени предмети Машински елементи 1 и 2

ресурси

књига "Моделирање машинских делова сложених облика" А.Маринковић, М.Станковић, издање Машинског факултета 2011.; остала литература на српском и страном језику за софтверски пакет CATIA V5; изводи са предавања; опрема расположива у лабораторији Катедре за ОМК, уређаји за испитивање машинских елемената, портабл аквизиција NI SCC са софтвером за аквизицију LabVIEW опрема расположива у лабораторији 455, 3Д штампач и рачунари; CAD радна станица, CAD софтверски пакет CATIA V5

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 10
пројекат: 10
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

приручник за коришћење програма за аквизицију података "LabVIEW"; "Моделирање машинских делова сложених облика" А.Маринковић, М.Станковић, издање Машинског факултета 2011.; "Испитивање машинских конструкција 1" Д. Јосифовић, Машински факултет Универзитета у Крагујевцу, 2000.; "CATIA V5 дизајн механизама и њихова анимација" Н.Замани, Ј.Вивер, Копјутер библиотека, Београд, 2007.; Одговарајућа литература, доступна у кабинету предметног наставника;