Оштећења техничких система

ID: 0717
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лазовић-Капор М. Татјана
извођачи: Лазовић-Капор М. Татјана
контакт особа: Лазовић-Капор М. Татјана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

1. Стицање основних знања о техничким системима и оштећењима техничких система. 2. Разумевање доминантних облика оштећења техничких система и њихових компоненти са аспекта конструкције и услова експлоатације. 3. Овладавање основама аналитичких и емпиријских поступака за предвиђање, идентификацију и спречавање оштећења техничких система, као и за отклањање њихових узрока и последица.

исход

На крају овог курса студент треба да поседује способности да: 1. дефинише и класификује врсте и облике оштећења техничких система или њихових компонената, 2. повеже узроке настанка оштећења техничког система или његових компонената са особинама конструкције, апликације и услова експлоатације, 3. изврши правилан избор средстава и метода дијагностике оштећења техничког система или његових компонената, 4. предложи мере за предвиђање и спречавање појаве оштећења техничког система

садржај теоријске наставе

Системи. Класификација система. Технички системи (структура, функционалност, организација, квалитет). Структура животног циклуса сложеног техничког система. Развој и пројектовање техничких система. Поузданост и безбедност техничких система. Рад техничког система без отказа, радни век, погодност ремонтовања и постојаност техничког система. Оштећења техничких система. Идентификација структуре техничког система и функција његових елемената. Одређивање узрока и ефеката оштећења техничког система. Основе методе анализе грешака и њихових последица. Процена ризика. Дијагностичке методе и средства (мерна техника) за праћење стања техничког система у раду, идентификацију појаве оштећења и процену степена оштећења. Карактеристике софтверске подршке мониторинга стања техничког система. Оштећења механичких компонената техничких система и њихових елемената: клизних и котрљајних лежаја, зупчаника, завртањских веза, осовина, вратила и других машинских елемената и делова. Оштећења електронских и софтверских компонената техничких система и њихове последице. Поступак анализе оштећења техничког система. Извештај о извршеној анализи.

садржај практичне наставе

О техничким системима, анализа примера развоја техничких система из историје науке. Преглед и анализа техничких и социјалних захтева у развоју техничких система. Формирање алгоритма анализе оштећења техничких система. Примери примене дијагностичких метода и мерних техника у сфери анализе оштећења техничких система. Препознавање различитих видова оштећења различитих техничких система и идентификација узрока њиховог настанка (лабораторијске вежбе). Анализа оштећења техничких система у конкретним случајевима из праксе. Састављање извештаја о извршеној анализи оштећења техничког система. Констултације у изради семинарских радова.

услов похађања

Nema posebnih uslova

ресурси

Предложена литература обухвата потребан материјал за предавања, вежбе и лабораторијски рад. Потребни додатни материјали (handouts и упутства за лабораторијске вежбе) дају се на web-страницама или умножени на папиру. Електронски материјали већег обима студентима могу бити доступни у непосредном контакту. Предавања и аудиторне вежбе се реализују коришћењем табле и/или видео приказа. Лабораторијске вежбе се реализују у лабораторији за Машинске елементе.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 2
рачунски задаци: 2
семинарски рад: 9
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 1
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 45
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Огњановић М.: Развој и дизајн машина, Машински факултет Београд; Огњановић М.: Машински елементи, Машински факултет Београд; Митровић Р.: Kлизни и котрљајни лежаји, Машински факултет Београд; Верига С: Машински елементи (свеске I, II и III), Машински факултет Београд; Одговарајућа литература, доступна у кабинету предметног наставника;