Случајне осцилације механичких система

ID: 0729
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Тришовић Р. Наташа
извођачи: Тришовић Р. Наташа, Цветковић С. Александар
контакт особа: Тришовић Р. Наташа
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за механику

извођења

циљ

Упознавање студената са појмовима и алатима теорије случајних вибрација у присуству неизвесности и основним појмовима случајних променљивих и случајних процеса (густина вероватноће, расподела вероватноће, функција аутокорелације). Стандардне технике анализе детерминистичких вибрација. Студенти ће бити оспособљени да креирају односе улаз/излаз за случајне осцилаторне линеарне системе.

исход

Овладавање основним појмовима и методама теорије случајних осцилација механичких система. Примена теорије случајних осцилација на примеру замора механичких система.

садржај теоријске наставе

Увод у вероватноћу и случајне променљиве. Увод у случајне процесе. Случајне осцилације система са једним степеном слободе. Недостаци система са случајним осцилацијама. Прелом услед замора и дијаграми промене енергије осцилација. Решавање проблема. Кључне речи: Класичне дефиниције, случајна променљива; Варијансе; Поасонова расподела; Rayleigh-ева расподела; Гаусова расподела; Дефиниција случајне функције; Моменти функција; Особине аутоковаријансне функције; Функција густине вероватноће; Нормална случајна функција; Расподела више случајних функција; Стационарне случајне функције; Спектрална густина стационарне случајне функције; Случајне осцилације дискретних система: Одзив линеарног механичког система изложеног детерминистичим побудним оптерећењима; Одзив линеарног механичког система изложеног случајним побудним оптерећењима; Замор и отказ механичког система услед случајних осцилација.

садржај практичне наставе

Увод у вероватноћу и случајне променљиве. Увод у случајне процесе. Случајне осцилације система са једним степеном слободе. Недостаци система са случајним осцилацијама. Прелом услед замора и дијаграми промене енергије осцилација. Решавање проблема.

услов похађања

Нема

ресурси

Писана предавања (хендаути) MATLAB software Лазић Д., Ристановић М.: Увод у Матлаб , Машински факултет, Београд 2005. Гилат, А.,: Увод у Матлаб са примерима, Микро књига, Београд 2005 (превод са енглеског) Цветковић, А., Радојевић, С., Мат Лаб 1, Машински факултет, Београд 2012.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 10

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Џ. Б. Робертс, П. Д. Спанос, Случајне осцилације и статистичка линеаризација, Џон Вили и Синови, 1999.; С. Х. Крандал, В. Д. Марк., Случајне осцилације механичких система, Академска штампа, 1963.; Џ. Д. Робсон, Увод у теорију случајних осцилација, Универзитетска штампа, Егинбург, 1964;