Стручна пракса М - ПРМ

ID: 0801
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Стоименов Д. Миодраг
извођачи: Андрејевић С. Раша, Стоименов Д. Миодраг
контакт особа: Стоименов Д. Миодраг
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

циљ

1. Стицање практичних знања из области прехрамбених процеса и машина. 2. Упознавање са машинским материјалима потребним за примену при изради прехрамбених машина. 3. Развијање креативних способности студента за пројектовање прехрамбених уређаја, машина и система анализом конструкција и експлоатационих карактеристика прехрамбених машина и постројења.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче способност : - Анализе постојећих решења и њихових ефеката - Усвајања прaктичних знања - Примене знања у пракси

садржај теоријске наставе

Увод у предмет. Специфичности прехрамбене индустрије. Основне технолошке операције везане за производњу прехрамбених производа. Погони за производњу прехрамбених производа. Специфичности, карактеристике и конструкција машина за производњу прехрамбeних производа. Производња прехрамбених производа. Производња брашна, шећера, уља и тд. Машине које се користе у производњи прехрамбених производа. Прерада воћа, поврћа, млека и меса. Машине за прераду воћа, поврћа, млека и меса. Производња пекарских и кондиторских производа. Пекарске и кондиторске машине и линије.

садржај практичне наставе

Први семинарски рад и други семинарски рад. Упознавање са процесом производње у радним организацијама, које се баве производњoм прехрамбених производа обухваћених предавањима. Обилазак фирми које се баве пројектовањем и конструкцијом постројења, као и израдом опреме за производњу прехрамбених производа. Консултације: разматрање обављене активне наставе и питања студената.

услов похађања

Нема додатних услова за похађање премета Стручна пракса M - ПРМ

ресурси

За успешно савладавање предмета неопходно је коришћење Ineternet ресурса, проспектног материјала којим располажу произвођачи и корисници прехрамбене опреме и видео записа.

фонд часова

укупан фонд часова: 46

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 6
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 4

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 20
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература