Мехатроника на возилу

ID: 0873
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Поповић М. Владимир
извођачи: Васић М. Бранко, Поповић М. Владимир
контакт особа: Поповић М. Владимир
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Циљеви предмета су тако пројектовани да одговоре потребама аутомобилске индустрије у 21. веку у смислу да студенти развију неопходне вештине и разумевање механтронике на возилу. Студенти требају да располажу широким способностима у области истраживања, пројектовања, развоја и испитивања мехатронских система на моторним возилима.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - објасне појам мехатронике и мехатронских система, са акцентом на возила; - укратко опишу функцију свих компоненти мехатронских система на возилу; - анализирају и објасне специфичности мехатронских система на возилу (систем за ослањање, систем за кочење, систем за пренос снаге, систем за управљање, интегрисани системи на возилу); - анализирају конкретне проблеме приликом пројектовања мехатронских система на возилу; - да дефинишу процес пројектовања мехатронских система на возилу (укључујући одређивање функције циља будућег система, као и развој функционалне шема мехатронског система); - да симулирају рад пројектованог мехатронског система, као и да дефинишу начин испитивања предметног система и испуњеност постављене функције циља.

садржај теоријске наставе

Целокупна настава подељена је у четири блока, од којих се у теоријској настави сваки састоји од пет тематских јединица са укупним фондом часова од 20, као и од 10 часова за разраду предаваног градива и израду примера. За провере знања предвиђено је укупно 15 часова, од чега 10 за парцијалне провере знања и 5 за завршну проверу знања. Четири основна наставна блока обухватају следеће области: (а) Увод у мехатронику и основни мехатронички системи, (б) мехатронички системи на возилу - опште (контролни системи и аутоматизација, динамика, давачи, микроелектроника, извршни уређаји, централна рачунарска јединица), (в) специфичности мехатроничких система на возилу (систем за кочење, систем за ослањање, системи за пренос снаге, интегрисани системи на возилу) и (г) примери пројектовања мехатроничких система на возилима.

садржај практичне наставе

а) Увод у пројектни задатак, б) Израда пројектног задатка који се односи на пројектовање задатог мехатронског система на изабраном возилу (дефинисање функције циља будућег система, функционална шема мехатронског система, саставни делови и њихове захтеване карактеристике, симулација рада пројектованог мехатронског система, увођење интелигентних решења у раду изабраног мехатронског система, дефинисање начина испитивања рада система и испуњености постављене функције циља, критичка анализа пројекта, извођење закључака), в) Презентација пројектног задатка.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

1. Васић Б., Поповић В.: Мехатроника на возилу - скрипта са предавања. (КПН) 2. Комплетна рачунарска опрема за извођење вежби. (ЦСП) 3. Миљковић З., Алексендрић Д.: Вештачке неуронске мреже - збирка задатака са изводима из терорије, Машински факултет Универзитета у Београд, 2009. (ДВЛ) 4. Алексендрић Д.: Мехатроника на возилу, скрипта са предавања (КПН)

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

В.Болтон: Мехатроника, Прентис Хол, Лондон, 2008.;