Стручна пракса М - МОВ

ID: 0877
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Ракићевић Б. Бранислав
извођачи: Алексендрић С. Драган, Благојевић А. Иван, Васић М. Бранко, Митић Р. Саша, Поповић М. Владимир, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Поповић М. Владимир
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Циљеви стручне праксе подразумевају практично упознавање студента са производно-технолошким поступцима и процесима у производњи, као и специфичним активностима у сектору аутомобилске технике који се односе на развој и производњу возила, њихово коришћење и одржавање, ревитализацију и сл.

исход

Стручном праксом студент у конкретним производним условима стиче практични увид у сегменте продукције компонената и склопова возила, као и проблематику комплетирања возила као завршног производа, његовог коришћења, одржавања и ревитализације, а према утврђеном програму и плану стручне праксе која се сходно реалним могућностима прецизира посебно за сваки семестар.

садржај теоријске наставе

Практична настава се одвија кроз аудиторне и лабораторијске вежбе. Аудиторне вежбе представљају уводни део на коме се презентира концепцијска поставка реализације стручне праксе (план и програм рада) у конкретном семестру. Представља припрему студената за програмске целине дефинисане планом и програмом рада. Такође, договара се начин комуникације при реализацији постављеног плана и програма, дају се појашњења и упутства за вођење дневника и израду завршног извештаја, уз отварање евиденционих картона студената.

садржај практичне наставе

Лабораторијске вежбе се спроводе у лабораторијама, како на Машинском факултету, тако и у окружењу. Организује се посета конкретних производних фирми, као и фирми које се баве пласманом и одржавањем возила, а према дефинисаном плану и програму за сваки семестар посебно (сходно расположивим могућностима и ресурсима).

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Упутство за вођење дневника и писање завршног извештаја. У случају да се пракса изводи у Лабораторијама Завода за моторна возила, постоји комплетна лабораторијска опрема.

фонд часова

укупан фонд часова: 46

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 5

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 11

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 70
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 60

литература