Уређаји за сагоревање

ID: 0972
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Аџић М. Мирољуб
извођачи: Аџић М. Мирољуб, Миливојевић М. Александар
контакт особа: Аџић М. Мирољуб
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Према извештају Светске агенције за енергију из 2011. године преко 90% производње примарне енергије у свету добијено је сагоревањем горива. Планови развоја Европске Уније предвиђају да ће до 2020. године најмање 85% примарне енергије бити произведено неким од процеса сагоревања. Ситуација у нашој земљи је слична светској, сагоревањем се добија преко 90% примарне енергије. „Нацрт развоја стратегије енергетике Србије до 2025. са пројекцијама до 2030. године“, потврђује опредељеност државе да далеко преовлађујуће технике производње енергије и даље буду на бази сагоревања. Светске кризе драматично повећавају значај ових питања. Србија, имајући у виду огромне тешкоће са којима се сусреће у последње две деценије, има посебан интерес да промовише и решава питање производње енергије. Циљ овог предмета је да студентима омогући дубље разумевање проблематике производње енергије процесима сагоревања, да студенти упознају савремене уређаје за сагоревање и оспособи их да компетентно учествују у примени и развоју.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - препознају функционалне и конструкционе карактеристике савремених уређаје и система за сагоревање, - примене стечена знања у индустрији и енергетском сектору, - препознају принципе на којима почива контрола емисије полутаната и заштита животне средине, - раде у истраживачким и развојним организацијама.

садржај теоријске наставе

Под уређајима за сагоревање се у ужем смислу подразумевају горионици, горионички системи, ложишта и сигурносно-управљачки елементи. У оквиру ове области у мањем обиму се анализира и утицај врсте горива на перформансе уређаја. Детаљније ће бити анализирани различити типови горионика, од дифузионих типова, преко атмосферских, горионика са принудним довођењем оксидатора, предмешаних, са порозном структуром и зрачећих горионика. Биће аналиѕирана припрема гориве смеше за течна и чврста горива као и методе стабилизације пламена. Укратко анализирају се сигурносни уређаји и стандарди, а такође основни типови и карактеристике ложишта. Теоријска настава обухвата следеће програмске целине: - Горионици и ложишта. - Основе процеса сагоревања, материјални и енергетски биланси. - Пламен, врсте, посебности. - Горива, обновљива горива, водоник. - Емисија загађујућих и штетних продуката сагоревања, елементи заштите животне средине. - Горионици и ложишта. - Флуидизовани слој. - Сагоревање у чврстој матрици. - Коморе за сагоревање мотора и пропулзивних система. - Беспламено сагоревање. - Каталитичко сагоревање. - Горивне ћелије. - Сагоревање и производња нано и других материјала. - Сигурносни уређаји и стандарди.

садржај практичне наставе

У оквиру аудиторних вежби биће анализирана проблематика материјалног и енергетског биланса процеса сагоревања и загађујућих материја. Лабораторијске вежбе ће обухватити приказ рада различитих типова горионика и различитих система сагоревања. Мерења емисије и анализу утицајних параметара на перформансе гасног горионика. У оквиру рачунских задатака студенти ће самостално урадити задатак у вези са материјалним и енергетским билансом процеса сагоревања.

услов похађања

Нема услова

ресурси

Писани изводи из предавања.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

M. Аџић, Писани изводи из предавања. ; Сагоревање, Д. Драшковић, М. Радовановић и М. Аџић, 1984, издавач Машински факултет Београд. ;