Примењена теорија пластичности и погонска чврстоћа

ID: 1032
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ристивојевић Р. Милета
извођачи: Лазовић-Капор М. Татјана, Ристивојевић Р. Милета
контакт особа: Лазовић-Капор М. Татјана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Напонско деформациона стања у пластичној области и одговарајућe зависности. Теоријске и практичне основе за инжењерску примену на машинским деловима и конструкцијама у погледу носивости и технологије израде пластичним деформисањем. Тумачење феномена разарања микро и макро природе у структури материјала. Поступци ојачавања делова претходним пластичним деформисањем. Карактеристике и статистичка анализа погонског оптерећења. Утицај радног оптерећења на заморна оштећења. Прорачуни радне способности, погонске чврстоће, сигурности и поузданости и радног века делова и машина изложених променљивим погонским оптерећењима. Методе експерименталног одређивања погонске чврстоће и обрада резултата.

исход

На крају овог курса, студент треба да поседује способност да: • анализира напонско-деформационо стање различитих машинских материјала, са аспекта механичке еластичности и пластичности, • успостави корелацију између напона и деформација код иделано еластичних материјала и реалних еласто-пластичних материјала, • процени носивост машинског дела на основу анализе понашања у области пластичности, • изврши избор поступка за анализу погонске чврстоће машинских делова и склопова, • примени хипотезе о линеарној акумулацији оштећења за одређивање радног века машинских делова и склопова, • анализира утицај конструкционих и технолошких мера на погонску чврстоћу машинских делова и склопова

садржај теоријске наставе

Проучавање општих деформационих својстава и одговарајућих механичких величина у условима пластичности преко: померања, дилатација, клизања, и напона. Услови непрекидности-котинуума, брзине деформације и брзина деформисања. Једначине стања, Hooke-ов закон, нелинеарна еластичност, једначине стања пластичности. Теорија малих еласто-пластичних деформација при оптерећивању и растерећивању, заостали напони и деформације. Примена на технологију израде делова пластичним деформисањем. Пузање. Проучавање метода статистичке обраде тока променљивог оптерећења у раду и његово свођење на спектре или блокове оптерећења. Разне хипотезе о токовима акумулације заморног оштећења и критеријуми за настанак критичне појаве - напрслине или лома. Компарација појединих хипотеза са предностима и недостацима. Палмгрен-Мајнерова хипотеза, њене претпоставке, предности и недостаци. Разне модификације ове хипотезе.

садржај практичне наставе

Криве затезања у еласто-пластичној области. Bauschinger-ов ефект, промена границe еластичности, токови оптерећивања и растерећивања при монотоним и циклично променљивим оптерећењима. Одређивање повећане носивости односно уштеде материјала на примерима аксијалног напрезања, савијања, увијања. Примена на цевима, судовима цилиндричног и сферног облика са дебелим зидовима. Аутофретажа цеви и судова под високим притиском. Примери технологије израде пластичним деформисањем. Примери из пузања. Упутства за статистичку обраду произвољног тока оптерећења и формирање спектара и блокова - пројектни задатак. Примена хипотеза на рачунско одређивање радног века и погонске чврстоће за дати спектар променљивих оптерећења или напона у односу на случај потпуно константних амплитуда једнаких највећој амплитуди спектра. Примери одређивања века рачунаским путем применом Палмгрен-Мајнерове хипотезе и њених модификација.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

Предложена литература обухвата потребан материјал за предавања и вежбе. Потребни додатни материјали (handouts) дају се на web-страницама или умножени на папиру. Предавања и аудиторне вежбе се реализују коришћењем табле и/или видео приказа, као и уређаја у Лабораторијама Катедре.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 12
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 8
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Јанковић М: Малоциклусни замор, Машински факултет, Београд; Јанковић M.: Погонска чврстоћа, Замор - акумулација заморног оштећења - век трајања, Машински факултет, Београд, 2011.; Алфиревић, И., Пустаић Д.: Теорија пластичности, Инжењерски приручник ИП 1, Загреб, 1997, КДА, има у продаји ; Гасснер, Е.: Погонска чврстоћа, Посебно издање Техничког Лигер лексикона, Штутгарт, на немачом.; Серенсен, С., В., Когаев, В., П., Шнеидерович, Р., М.: Моћ ношења и прорачун чврстоће машинских делова, Машиностроение, Москва, 1975, на руском.;