Основе соларних система

ID: 1065
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Гојак Д. Милан
извођачи: Гојак Д. Милан
контакт особа: Гојак Д. Милан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термомеханику

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Постизање академских компетенција из области коришћења соларне енергије - oвладавање знањима о претварању соларне у термичку енергију.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Анализирају потенцијал коришћења соларне енергије на датој локацији; • Објасне функције и меродавне карактеристике основних елемената соларних термичких система (соларних колектора, акумулатора енергије, размењивача топлоте...); • Примене биланс масе и биланс енергије за елементе соларних система; • Представе шеме основних соларних термичких система различитих намена.

садржај теоријске наставе

Области коришћења соларне енергије. Сунчево зрачење: карактеристике, потенцијал, расположива енергија на датој локацији на Земљи. Основе преношења топлоте у елементима соларних система: зрачење (закони зрачења црног тела, сиво и реално тело, радијационе карактеристике материјала, селективне површи), конвекција, кондукција, комбиновано преношење топлоте. Основни елеменати соларних термичких система: соларни колектори (врсте, област радних температура, конструкција, принцип функционисања, преношења топлоте, термичке и друге карактеристике); акумулатори термичке енергије (врсте акумулатора, конструкција, биланс енергије); размењивачи топлоте (карактеристике, биланс енергије); преносни флуиди (меродавне карактеристике); цевоводи и друге компоненте система и њихове карактеристике. Соларни системи различитих намена.

садржај практичне наставе

Сунчево зрачење - одређивање карактеристика, потенцијала, привидног кретања Сунца на небеској сфери, расположиве енергије на датој локацији. Примери преношења топлоте у елементима соларних система: зрачење, конвекција, кондукција, комбиновано преношење топлоте. Одређивање меродавних карактеристика елемената соларних термичких система: соларних колектора; акумулатора термичке енергије; размењивача топлоте; преносних флуида; цевовода и других компонената система. Одређивање енергетских карактеристика одабраног соларног система.

услов похађања

ресурси

1. Изводи са предавања 2. Штампана литература 3. Лабораторија 4. Рачунарски програми 5. Каталози

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 3
рачунски задаци: 3
семинарски рад: 15
пројекат: 0
консултације: 3
дискусија/радионица: 3
студијски истраживачки рад: 3

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Labudović, B.: Osnove primjene solarnih toplinskih sustava, Energetika marketing, Zagreb, 2010; Kalogirou, S.: Solar thermal collectors and applications, Progress in Energy and Combustion Science 30, 231-295, 2004.; Duffie, J., Beckman, W.: Solar engineering of thermal processes, John Wiley & Sons, Inc., 2006.; Lorenzini G., Biserni C., Flacco G.: Solar Thermal and Biomass Energy, Wit press, Southampton, Boston, 2010.; Planning &Installing Solar Thermal Systems, A guide for installaters, architects and enginners, earthscan, London, Washington, 2005.;