Пројектовање мехатроничких система

ID: 3030
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Вег Ђ. Александар
извођачи: Вег Ђ. Александар
контакт особа: Вег Ђ. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

  • 3. семестар, позиција 1

циљ

Овладавање фондом знања потребним за компетентну синтезу структуре мехатроничког решења, дефинисање извршног механизма, контролног модула и алгоритма рада. Развијање креативне способности да се за задати проблем постави идејно и оперативно мехатроничко решење које ће на оптималан начин задовољити дефинисане техничке захтеве.

исход

Располагање инжењерским способностима да се изведе квалитетна синтеза механизама електронског и процесорског модула као кључних подсклопова мехатроничког решења. Прецизно решавање директног инжењерског задатка, синтеза оргиналног мехатроничког решења, са интеграцијом конкретних модула и елемената.

садржај теоријске наставе

Мехатронички системи. Примери. Настанак и развој мехатронике као засебне дисциплине. Потребе за мехатроничким системима и патенти у овој области. Структура мехатроничког решења. Анализа и синтеза механизама. Енциклопедија механизама. Селекција сензора према тeхничким захтевима. Опсег, резолуција динамика, примењивост. Излазни сигнали и кондиционирање. Вишепараметарска оптимизација. Улазно-излазна структура ПЛЦ-а. Селекција контролне процесорске јединице, према структури мехатроничког решења. Програмирање ПЛЦ-а. Мерни круг и контролни извршни круг ПЛЦ-а. Интеграција ПЛЦ-а у мехатронички систем. Специфичности селекције оптималних актуатора. Управљање актуаторима. Израда дијаграма и повезивање компоненти у интегралну целину. Тестирање извршних функција система и поставка програма за евалуацију.

садржај практичне наставе

Практична настава; лабораторијске вежбе; Приказ елемената типичних мехатроничких решења; Сензорски блокови, Енкодери, ПЛЦ. Приказ различитих типова механизама. Избор одређене класе механизма за задато кретање. Избор актуатора за погон механизма. Подешавање динамичких параметара актуатора. Основне операције над аналогним сигналом. Трансфер и тумачење дигиталних сигнала. Програмирање основних операција на ПЛЦ-у. Примена фреквентног модулатора.

услов похађања

Нема допунских услова за похађање предмета Мехатроника

ресурси

Скрипта ОСНОВИ МЕХАТРОНИКЕ у припреми, А.Вег;E.Вег. Модели механизама (зглобни четвороугаоник,клипни механизам) Сет сензора (термодавачи, акцелерометри, индуктивни, опто сензори) Обрни енкодери, Прото плоча Развојни сет ELVIS NI Програм Lab View Развојни систем DC PIC Пнеуматске компоненте (цилиндри,вентили, PLC)

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 8
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 3
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 20
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература