Теорија еластичности

ID: 3067
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Дуњић М. Момчило
извођачи: Анђелић М. Нина, Дуњић М. Момчило, Милошевић-Митић О. Весна
контакт особа: Дуњић М. Момчило
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

  • 1. семестар, позиција 4

циљ

Циљ овог предмета је да студенти савладају и разумеју појмове теорије еластичности и основе тензорског начина обележавања. Студенти ће се оспособити да сами моделирају и реше неке реолошке проблеме. Кроз разумевање реолошких прецеса биће у могућности да касније користе рачунарске програме из ове области.

исход

Савладавањем програма овог предмета студент ће се оспособити да: - одређује компоненте напона, - решава диференцијалне једначине равнотеже и главне напоне при аксијалном напрезању, торзији, савијању, - рачуна напоне и деформација у тачки при равном стању напона за задате контурне услове, - повезује стечена знања из различитих области са циљем даље примене у пракси, као и коришћењe рачунарских програма.

садржај теоријске наставе

Увод. Еластичност, напон. Компоненте напона (Декартов систем, цилиндрични систем). Хуков закон. Методе решавања диференцијалних једначина равнотеже. Примена тригинометријских редова. Главни напони. Сен-Венанов проблем. Аксијално напрезање. Торзија. Проблем савијања. Равно стање напона (напон, деформација у тачки). Контурни услови. Основи теорије плоча и љуски. Једначине компатибилности. Функција напона. Равно стање деформација.

садржај практичне наставе

Одређивање компонената напона на основу једначина равнотеже. Напони у косој равни. Главни напони. Инжењерски примери: аксијално напрезање са савијањем. Напрезање диска при ротацији.

услов похађања

Definisan Kurikulumom studijskog programa

ресурси

Хендаути са сајта Катедре за Отпорност конструкција

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 2
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 1
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Теорија еластичности, Т. Атанацковић; Теорија еластичности, S. Timošenko, Ј. N. Gudier ; Поставке чврстоће конструкција, T. Манески, В. Милошевић-Митић, Д. Острић;