Интегрисани менаџмент системи

ID: 3142
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Мајсторовић Д. Видосав
извођачи: Мајсторовић Д. Видосав
контакт особа: Мајсторовић Д. Видосав
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 3. семестар, позиција 1

циљ

Детаљно изучавање стандардизованих менаџмент система (СМС). Генерисање знања за практичну примену стандардизованих менаџмент система у свакодневној инжењерској пракси. Развој способности за истраживања у области пословне стандардизације.

исход

После завршетка наставног процеса студент ће имати неопходна знања за разумевање, истраживања и решавање проблема у вези са савременим прилазима стандардизованих менаџмент система (СМС) на бази системског прилаза у пословним и технолошким системима. Знања из овог предмета ће такође студенту омогућити да управља процесима уређења наше привреде, применом научних метода, а према захтевима пословања на тржиштима ЕУ и развијених земаља а у вези са стандардизованим менаџмент системима.

садржај теоријске наставе

Пословна стандардизација и њен развој. Стандарди серије ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000, ISO 26000, ISO 27000,ISO 28000,ISO 29000,ISO 31000, ISO 17000, ISO 17043, ISO 19011 и други. Интеграција и модели интеграције СМС. Пројектовање, примена и оцењивање СМС. Европске директиве. Изабрани примери примене. Наша истраживања у овој области. Истраживачки проблеми у овој области.

садржај практичне наставе

Анализа и синтеза захтева СМС. Анализа добре праксе СМС. Научни прилази анализи примене СМС. Концепт научно-истраживачког рада за СМС.

услов похађања

Завршен факултет, превасходно технички.

ресурси

1. Предавања за сваку лекцију у електронској форми (handouts). 2. Уџбеник Интегрисани менаџмент системи (у припреми). 3. Сајт предмета који поред материјала под 1 садржи и библиографију референтних књига и часописа,водећих организација и важних институција у овој области. 4. Техничка база предмета - Лабораторија за Производну метрологију и TQM која има потребну опрему и лиценциран софтвер за вежбања из овог предмета.

фонд часова

укупан фонд часова: 70

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 20

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 30
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Wiele, T., Advanced Quality Management, Springer Verlag, London, 2009.; Мајсторовић, В., Интегрисани менаџмент системи, Машински факултет, Београд, 2012. ;