Технике инжењерства квалитета

ID: 3144
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Мајсторовић Д. Видосав
извођачи: Мајсторовић Д. Видосав
контакт особа: .
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 2. семестар, позиција 3

циљ

Детаљно изучавање техника инжењерства квалитета и њихова примена у моделима менаџмента квалитетом и осталих стандардизованих менаџмент система. Генерисање знања за практичну примену техника инжењерства квалитетом у свакодневној инжењерској пракси. Развој способности за унапређења постојећег модела управљања квалитетом применом различитих модела техника инжењерсва квалитета.

исход

После завршетка наставног процеса студент ће имати неопходна знања за разумевање, истраживање и решавање проблема у вези са применом и унапређењима добре праксе менаџмента квалитетом и других стандардизованих менаџмент система. Он ће такође моћи и компетентно да се бави научно-истраживачким радом из ове области.

садржај теоријске наставе

Напредни модели менаџмента квалитетом; Корелација технике инжењењрства квалитетом и модела менаџмента квалитетом. Седам основних техника инжењерства квалитетом. Седам менаџерских техника инжењерства квалитета. Седам напредних техника инжњерства квалитета. Изабрани примери примене. Наша истраживања у овој области. Истраживачки проблеми у овој области.

садржај практичне наставе

Анализе студија случаја добре праксе примене техника инжењерства квалитета. Анализа истраживачких проблема из ове области.

услов похађања

Завршен факултет, превасходно технички.

ресурси

1. Предавања за сваку лекцију у електронској форми (handouts). 2. Уџбеник Технике инжењерства квалитета (у припреми). 3. Сајт предмета који поред материјала под 1 садржи и библиографију референтних књига и часописа,водећих организација и важних институција у овој области. 4. Техничка база предмета - Лабораторија за Производну метрологију и TQM која има потребну опрему и лиценциран софтвер за вежбања из овог предмета.

фонд часова

укупан фонд часова: 70

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 20

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 30
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Wiele, T., Advanced Quality Management, Springer Verlag, London, 2009.; Nakao, K., Quality Engineering, JUSE, Tokyo, 2010.; Мајсторовић, В., Управљање квалитетом производа, Машински факултет, Београд, 2005. ;