Метода коначних елемената

ID: 3147
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Манески Ђ. Ташко
извођачи: Манески Ђ. Ташко, Милошевић-Митић О. Весна
контакт особа: Манески Ђ. Ташко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 2. семестар, позиција 2

циљ

Савладавање методe коначних елемената и активни рад на рачунару. Моделирање и прорачун комплескних конструкција и проблема. Одређивање слике померања и напона. Изналажење стварног понашања конструкције у њеној експлоатацији. Поуздана прогноза реаговања конструкције и одређивање узрока лошег понашања, попуштања и хаварије конструкције. Статички, термички и динамички прорачун.

исход

Предмет пружа стицање способности моделирања и прорачуна конструкција применом рачунара и методе коначних елемената. То омогућава решавање реалних проблема чврстоће конструкција у њеној експлоатацији. Савладавање предмета ће омогућити примену на различите области, као и активни рад на рачунару за примену методе коначних елеменета.

садржај теоријске наставе

Увод. Основи методе коначних елемената и моделирања геометрије носећих структура. Основи теорије елеастичности. Метода коначних елемената. Линијски примитиви и коначни елементи. Површински примитиви и коначни елементи. Запремински примитиви и коначни елементи. Дефинисање карактеристика елемената. Статички и термички прорачун. Динамички прорачун. Анализа прорачуна структуре. Компјутерско моделирање и прорачун реалних проблема. Расподела оптерећења по структури. Дијагностика понашања чврстоће конструкције. Елементи оптимизације структуре.

садржај практичне наставе

Рад са програмом КОМИПС. Задаци из линијских примитива. Задаци из површинских примитива. Задаци из запреминских примитива. Принципи компјутерског моделирања и генерисања геометрије структура. Сабирање примитива и генерисање мреже коначних елемената. Компјутерско моделирање ослањања и оптерећења. Вежбе сабирања примитива и генерисања мреже елемената. Вежбе за дефинисање карактеристика елемената, ослањања и оптерећења модела. Примери статичког и термичког прорачуна. Примери динамичког прорачуна. Дијагностика понашања конструкције. Семинарски радови из моделирања, прорачуна, расподеле оптерећења по структури, анализе прорачуна структуре, дефинисања елемената оптимизације структуре.

услов похађања

Nema uslova

ресурси

1. КОМИПС - софтверски пакет за прорачун структура – ИКТ – ИАС

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 2
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 1
преглед и оцена пројекта: 1
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 20
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 10

литература

Т.Манески, Компјутерско моделирање и прорачун структура, Машински факултет Београд, 1988 ; Т.Манески, В.Милошевић-Митић, Д.Острић, Поставке чврстоће конструкција, Машински факултет, Београд, 2000; Т.Манески, Решени проблеми чврстоће конструкција, Машински факултет, Београд, 2000;