Пренос топлоте зрачењем

ID: 3246
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Саљников В. Александар
извођачи: Саљников В. Александар
контакт особа: Саљников В. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

  • 3. семестар, позиција 1

циљ

Студенти ће овладати знањима из - преношења топлоте зрачењем - научне дисциплине која је основа за пројектовање многих уређаја и постројења у процесној техници, термотехници и термоенергетици. Студенти ће изучити: зрачење црног тела; терморадијационе карактеристике површи; атмосферско и соларно зрачење; фактор облика; размену топлоте зрачењем између црних површи, и размену топлоте зрачењем између дифузних сивих површи; топлотно зрачење комбиновано са провођењем и прелажењем топлоте, и - пренос топлоте зрачењем у средини која апсорбује, емитује и расејава зрачење.

исход

Након прослушане наставе, обављених предиспитних обавеза и успешно положеног испита, студенти ће бити оспособљени да самостално врше топлотне прорачуне једноставнијих термотехничких постројења и појединачних уређаја. Исход курса је и да се стекну основна знања која представљају подлогу за активно праћење наставе на сродним научно-стручним и стручно-апликативним предметима.

садржај теоријске наставе

1. Зрачење црног тела - модел црног тела, емисија црног тела, Штефан - Болцманов закон, Планкова спектрална расподела емисије црног тела; Винов закон померања максимума Планкове криве. 2. Радијациона својства - емисивност, апсорптивност, рефлективност и трансмисивност (спектрална, тотална, у правцу и полусферна); Кирхофов закон; ефекат стаклене баште; сунчево зрачење. 3. Фактор облика - дефиниција фактора облика; правило реципроцитета; правило збира; правило супер-позиције; правило симетрије; фактори облика између бесконачно дугих површи, метода укрштених нити. 4. Зрачење између више црних површи. Зрачење између дифузних сивих површи - нето топлотни флукс зрачења ка (од) површи; нето размена топлоте зрачењем између било које две реалне површи. 5. Пренос топлоте зрачењем у средини која апсорбује, емитује и расејава зрачење. Пренос топлоте зрачењем у провидном и непровидном гасу. Зрачење комбиновано са провођењем и прелажењем топлоте.

садржај практичне наставе

1. Рачунски примери: - модел црног тела, емисија црног тела, Штефан - Болцманов закон, Планкова спектрална расподела емисије црног тела; Винов закон померања максимума Планкове криве. 2. Рачунски примери: - емисивност, апсорптивност, рефлективност и трансмисивност (спектрална, тотална, у правцу и полусферна); Кирхофов закон; ефекат стаклене баште; сунчево зрачење. 3. Рачунски примери: - фактор облика; правило реципроцитета; правило збира и суперпозиције; правило симетрије; фактори облика између бесконачно дугих површи, метода укрштених нити. 4. Рачунски примери: - зрачење између више црних површи; зрачење између дифузних сивих површи - нето топлотни флукс ка (од) површи; нето размена топлоте зрачењем између две реалне површи. 5. Рачунски примери: - зрачење у средини која апсорбује, емитује и расејава зрачење; топлотно зрачење у провидном и непровидном гасу; зрачење комбиновано са провођењем и прелажењем топлоте.

услов похађања

Неопходни: Физика, Термодинамика Б Пожељни: Основе преношења топлоте

ресурси

1. Хендаути из простирања топлоте и супстанције, сајт Машинског факултета, Београд. 2. Милинчић, Д.: Простирање топлоте, Машински факултет, Београд, 1989. 3. Козић, Ђ., Гојак, М., Коматина, М., Антонијевић, Д., Саљников, А.: Збирка задатака из преношења топлоте, Машински факултет, Београд, 2002. 4. Милинчић, Д., Васиљевић, Б., Ђорђевић, Р.: Проблеми из преношења топлоте, Машински факултет, Београд, 1991. 5. Козић, Ђ., Васиљевић, Б., Бекавац, В.:Приручник за термодинамику, Машински факултет, Београд, 2006.

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 1

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература

F.P. Incropera, D.P. deWitt: Fundamentals of Heat Transfer, John Wiley & Sons, 1980.; J.P. Holman: Heat Transfer, McGraw Hill, 2002; R. Siegel, J.R. Howell: Thermal Radiation Heat Transfer, Hemisphere & McGraw Hill, 2008;