Полагање пријемног испита

Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит САМО из предмета МАТЕМАТИКА.

Ученици трећег или четвртог разреда средње школе који су појединачно освојили једну од прве три награде из предмета: математика, физика, електротехника/електроника, компјутерска графика 2D, моделовање машинских елемената и склопова, информатике или статике, на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу, не полажу пријемни испит, већ по том основу стичу максимални број бодова са пријемног испита (60).

ПРАВИЛА О ОДРЖАВАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 1. Испит је писмени и траје 3 (три) сата ефективно.
 2. На испит треба понети само документ за идентификацију (лична карта или пасош), оверену Потврду о пријави на конкурс и хемијску оловку.
 3. Текст задатка, свеску за израду задатака и образац за одговоре, кандидат добија у сали.
 4. По завршетку идентификације, личну карту или пасош ОБАВЕЗНО склонити са стола, тако да на столу остане само хемијска оловка, потврда о пријави и материјал добијен од дежурног.
 5. На испиту је забрањено уношење и коришћење било каквих додатних помагала (мобилних телефона, џепних рачунара и слично). За време испита није дозвољено пушење.
 6. На обрасцу за одговоре, на делу који је за то предвиђен, кандидат уписује презиме, име једног родитеља (као на пријавном листу), своје име и број пријаве са потврде о пријави.
 7. На почетку испита дежурни проверава идентитет кандидата као и податке које је кандидат уписао на обрасцу за одговоре.
 8. Кандидат је обавезан да на образац за одговоре упишe шифру добијеног задатка. Образац који нема шифру доноси исти број негативних бодова као и задатак на коме су сви одговори нетачни.
 9. Кандидат НЕ СМЕ потписивати, нити стављати било који други знак на образац за одговоре осим онога што је предвиђено. Кандидат који НА БИЛО КОЈИ НАЧИН додатно означи образац за одговоре биће дисквалификован.
 10. Број задатака на испиту је 20. Тачно урађен задатак доноси кандидату 3 бода.
 11. Кандидат решава задатке у свесци. На основу добијеног решења и понуђених одговора, кандидат заокружује само један одговор за сваки задатак у обрасцу за одговоре под бројем који одговара броју задатка.
 12. За сваки задатак понуђено је по 6 одговора, од којих је само 1 тачан. ТАЧАН одговор ДОНОСИ 3 БОДА. НЕТАЧАН одговор доноси негативне бодове (–0,3 бода). Одговор “НЕ ЗНАМ” (на обрасцу за одговоре означен је словом “N”) не доноси никакве бодове.
 13. ДОЗВОЉЕНО је заокружити САМО ЈЕДАН од понуђених одговора. Незаокруживање ниједног одговора, заокруживање два или више одговора, као и прецртавање једног или више одговора, доноси негативне бодове предвиђене за нетачан одговор.
 14. Упозоравају се кандидати да обрасце за одговоре попуњавају врло пажљиво. На обрасцу за одговоре НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО вршити никакво БРИСАЊЕ ИЛИ ИСПРАВЉАЊЕ ВЕЋ ЗАОКРУЖЕНИХ ОДГОВОРА. Кандидат има право замене обрасца за одговоре.
 15. Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима, биће удаљени са испита и дисквалификовани.
 16. Када кандидат сматра да је завршио испит, позива дежурног дизањем руке. Дежурни преузима попуњен образац за одговоре, текст задатка и свеску, потписује Потврду о пријави на конкурс и уписује број сале, и враћа је кандидату.
 17. Потписану потврду о пријави на конкурс треба чувати до завршетка уписа на факултет, јер је она доказ да је кандидат предао задатак.
 18. Излазак из сале је дозвољен најраније један сат после почетка испита, уз обавезну предају попуњеног обрасца за одговоре, текста задатка и свеске. Повратак у салу није дозвољен.
 19. Обавештења о почетку испита, протеклом времену, времену када сме да се отпочне са напуштањем испита и времену када више не сме да се напушта сала, добиће се у сали.

НЕПОШТОВАЊЕ БИЛО КОЈЕГ ОД НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ КАНДИДАТА, БЕЗ ОБЗИРА НА ПРЕТХОДНО ОСВОЈЕНЕ БОДОВЕ, А ДИСКВАЛИФИКОВАНИ КАНДИДАТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ УПИШЕ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ.

Понављамо, у Информатору су дати примери исправно и неисправно попуњеног обрасца за одговоре.

Пријемни испит из математике полаже се у уторак, 06. септембра 2016. године на Машинском факултету у Београду са почетком у 10:00 часова. Сви кандидати су дужни да дођу ИСПРЕД одговарајуће сале (у складу са објављеним распоредом седења) најкасније до 9:45 часова. Кашњење на испит се не толерише. Тачна решења задатака са пријемног испита из математике биће објављена (на огласној табли на улазу у зграду факултета и на интернет страници Факултета) истог дана у 14:00 часова.

ФОРМИРАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

Избор кандидата за упис у прву годину Основних академских студија обавља се на основу: а) резултата постигнутих на пријемном испиту и б) општег успеха постигнутог у средњој школи. РАНГ ЛИСТА се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеном начину бодовања. Кандидат може да освоји укупно највише 100 бодова.

НАЧИН БОДОВАЊА

а) На пријемном испиту кандидат може максимално да стекне 60 бодова (20 задатака x 3 бода = 60 бодова).

б) Под општим успехом у средњој школи подразумева се број бодова који се добија као збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Просечна оцена у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

УТВРЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ И СТАТУС У КОМЕ КАНДИДАТ МОЖЕ БИТИ УПИСАН НА СТУДИЈЕ

Комисија утврђује јединствену РАНГ ЛИСТУ и за кандидате који се финансирају из буџета и за оне који сами плаћају школарину. Место на РАНГ ЛИСТИ и укупан број постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину Основних академских студија, као и то да ли ће бити финансиран из буџета, или ће сам плаћати школарину.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на РАНГ ЛИСТИ до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом за Факултет, ако освоји најмање 51 бода.

Кандидат може бити уписан као студент који сам плаћа школарину уколико се на РАНГ ЛИСТИ налази до броја одобреног за упис студената који сами плаћају школарину, а који је одређен овим конкурсом за Факултет, ако освоји најмање 30 бодова.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, може се уписати уместо њега други кандидат, а према редоследу на РАНГ ЛИСТИ, у времену које ће бити објављено.

Уколико буде слободних места за упис, на њих могу да конкуришу и кандидати са бројем бодова оствареним на пријемном испиту из математике на неком другом факултету. Потребно је да такви кандидати донесу одговарајућу потврду о оствареном успеху на том пријемном испиту, или број пријаве са пријемног испита који су полагали на неком другом факултету и web адресу тог факултета.

ОБЈАВЉИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

Прелиминарна ранг листа ће бити објављена најкасније 7. септембра 2016. године до 12:00 часова на огласној табли и сајту Факултета.

Датуми пријема писмених приговора, објављивања коначне ранг листе и термина уписа биће објављени накнадно.