Самовредновање и оцењивање квалитета у школској 2012/13. г.

Извештај о самовредновању израђен је у складу са стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (стандарди 1-14):

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета

Стандард 4: Квалитет студијског програма

Стандард 5: Квалитет наставног процеса

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника

Стандард 8: Квалитет студената

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке

Стандард 11: Квалитет простора и опреме

Стандард 12: Финансирање

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета

На основу усвојених докумената из области обезбеђења и провере квалитета, извршена је редовна периодична свеобухватна провера квалитета рада на Машинском факултету и направљен је Извештај о самовредновању. О потпуној испуњености Стандарда 14 (Систематско праћење и периодична провера квалитета) може се говорити са протоком времена, али се после две провере квалитета рада на Факултету, у овом тренутку може констатовати да Машински факултет испуњава Стандард 14.