Стручна пракса Б - ПРМ

ID: 0212
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Петровић В. Драган
извођачи: Петровић В. Драган
контакт особа: Јели В. Зорана
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 1
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

  • 4. семестар, позиција 5

циљ

1. Упознавање са машинским материјалима потребним за примену при изради прехрамбених машина. 2. Практична примена знања из инжењерске графике и солид-моделирања. 3. Развијање креативних способности студента за пројектовање прехрамбених уређаја, машина и система анализом конструкција и експлоатационих карактеристика прехрамбених машина и постројења.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче способност : 1. Анализа постојећих решења и њихових ефеката 2. усвајање практичних знања 3. примена знања у пракси 4. познавање и разумевање проблематике технолошких поступака у прехрамбеној производњи

садржај теоријске наставе

Увод у предмет. Прехрамбена индустрија као важна грана привреде земље. Класификација у оквиру прехрамбене индустрије на групе и подгрупе. Основне каректеристике појединих група и подгрупа. Основни технолошки поступци у производњи прехрамбених производа. Производња брашна, шећера, јестивих уља, масти итд. Прерада воћа и поврћа. Производња млека и млечних производа. Производња меса и месних производа. Производња пекарских, посластичарских и кондиторских производа. Производња тестенина. Производња алкохолних и безалкохолних пића.

садржај практичне наставе

Упознавање са процесом производње у радним организацијама које се баве производњом прехрамбених производа обухваћених предавањима. Обилазак фирми које се баве пројектовањем и конструкцијом постројења, као и израдом опреме за производњу прехрамбених производа. Обилазак предузећа која се баве производњом прехрамбених производа. Упознавање са процесом производње и инфирмативно упознавање са основном опремом у прехрамбеној индустрији. Упознавање са основним технолошким операцијама у прехрамбеној индустрији. Израда семинарског реда према искуствима стеченим у фирмама. Преглед и оцена семинарског рада (дневника праксе) који обухвата обраћено градиво.

услов похађања

Нема додатних услова за похађање Стручне праксе(B.Sc.)прехрамбено машинство

ресурси

За успешно савладавање предмета неопходно је коришћење Ineternet ресурса, проспектног материјала којим располажу произвођачи и корисници прехрамбене опреме и видео записа. Упутства за писање дневника праксе и семинарских радова.

фонд часова

укупан фонд часова: 46

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 6
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 4

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 20
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература