Експертни системи

ID: 0217
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Мајсторовић Д. Видосав
извођачи: Мајсторовић Д. Видосав
контакт особа: Мајсторовић Д. Видосав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

1. Генерисање нових знања из области нових генерација софтвер производа за решавање различитих инжењерских проблема у области производног инжењерства. 2. Студенти треба да буду снадбевен новим знањима и вештинама о: - основним појмовима, развоју и моделима експертних система, које је могуће применити у производном инжењерству, - истраживањима у области ЕС-а, - даљем развоју ЕС.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Анализирају функције и захтеве елементата ЕС и његове структуре за конретан инжењерски проблем - Моделирају базу знања и inference engine за изабрани инжењерски проблем - Програмију и симулирају рад ЕС у Clips Shell окружењу - Ураде тест пример реалног инжењерског проблема (план инспекције/одржавања) за организацију

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се изводи у 10 целина: 1. Развој концепта вештачке интелигенције (ВИ). Појам експертног система (ЕС). Место и улога ЕС у ВИ. 2. Инжењерски проблеми (пројектовање, планирање, управљање) и њихово моделирање ЕС. 3. Генерације развоја ЕС. Основна структура ЕС. Етапе пројектовања и развоја ЕС. 4. Знање и његове врсте. Модели базе знања. Велике базе знања. 5. Примери представљања знања у ЕС. 6. Модели линија резоновања. Модели закључивања. Модели корисничких interface ЕС. 7. Shell ЕС. Програмирање и програмски језици за ЕС. Учење и модели учења. 8. Изабрани примери примене ЕС у инжењерству. ЕС за планирање одржавања (ЕXМАS). 9. ЕС за планирање инспекције на НУММ (ЕXINS). 10. Интелигентни пословни системи. Даљи развој EC.

садржај практичне наставе

Практична настава: 1. Пројекат ЕС за конкретан инжењерски проблем из области инжењерства. Пројекта ће се реализовати кроз следеће фазе: Анализа и моделирање инжењерског проблема за ЕС; развој и тестирање базе знања; развој и тестирање линије резоновања и модела закључивања; тестирање експерименталног модела. 2. ЕС у пракси - дискусијe и радионицe. Тежиште овог дела вежбања је да студенти сами закључе - како прићи инжењерској примени ЕС. То ће се реализовати кроз анализу и синтези случајева стања примене ЕС за решавање различитих инжењерских проблема.

услов похађања

Обавезни: Предмети основних академских студија МФ или других техничких факултета. Пожељни: Изборни предмети основних академских студија.

ресурси

1. Предавања за сваку лекцију у електронској форми (handouts). 2. Упутство за израду Пројекта. 3. Уџбеник Ekспертни системи (у припреми). 4. Сајт предмета који поред материјала под 1 и 2 садржи и библиографију референтних књига и часописа из ове областии и линкове са адресама. 5. Техничка база предмета - Лабораторија за Производну метрологију и TQM која има потребну опрему и лиценциран софтвер за вежбања из овог предмета.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 36

литература

Предавања за сваку лекцију у електронској форми (handouts).; Упутство за израду Пројекта.; Уџбеник Ekспертни системи (у припреми).; Сајт предмета који поред материјала под 1 и 2 садржи и библиографију референтних књига и часописа из ове областии и линкове са адресама. ; Техничка база предмета - Лабораторија за Производну метрологију и TQM која има потребну опрему и лиценциран софтвер за вежбања из овог предмета.;