Нумерички управљане мерне машине

ID: 0240
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Мајсторовић Д. Видосав
извођачи: Мајсторовић Д. Видосав
контакт особа: Мајсторовић Д. Видосав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

1. Генерисање нових знања из области флексибилне метролошке аутомаизације, за решавање СВИХ метролошких проблема у ИНЖЕЊЕРСТВУ, а посебно у производном инжењерству. 2. Студенти треба да буду снадбевени новим знањима и вештинама о: - основним појмовима, развоју и примени НУММ у инжењерској пракси за мерење, контролу и инспекцију свих врста толеранција, - истраживањима у области НУММ, - даљем развоју НУММ.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Препознају структуру и карактеристике под-система НУММ, са њиховим функцијама - Одреде координатне системе НУММ и дефинишу план инспекције и мерења на НУММ (одреде редослед метролошких задатака са конфигурацијом мерног сензора) - Одреде буџет грешака НУММ и изврше његову анализу - Преузму толеранцију из геометријског модела дела и користе је у систему програмирања НУММ (геометријско-метролошка идентифокација) - Анализирају извештај о резултатима мерења/инспекције на НУММ - Изврше избор НУММ за услове коришћења (групе метролошких задатака) у оргаизацији

садржај теоријске наставе

1. Развој концепта ФА у ПМ. Генерације развоја НУММ. Основне карактеристике. Примена. Развој софтвера за НУММ. 2. Детаљна анализа НУММ пете генерације 3. Софтверска подршка НУММ. Софтвер опште намене. Софтвер посебне намене. Карактеристике и примена. Развој софтвера за НУММ. Интеграција. 4. Програмирање НУММ. Оff / on – line програмирање. Метролошки модел дела. Метролошки примитиви. 5. Параметри тачности НУММ. Испитивање тачности НУММ. Стандарди за испитивање НУММ-а. 6. Интеграција НУММ у технолошке структуре. ФММ, ФМЋ, ФМС. Каракетристике и функција НУММ. Изведена решења. 7. Изабрани примери примене НУММ у индустрији. Избор НУММ-а и ефекти примене. Трошкови примене НУММ. 8. CAI модел. Метролошко модел производа. Експертни систем за планирање инспекције на НУММ. 9. Истраживања у области НУММ. Виртуелна НУММ. Интелигентна НУММ

садржај практичне наставе

1. Десет Лабораторијских вежби. НУММ – основна структура и координатни системи;Одређивање коордитаног система мерења / Мерење, контрола и инспекција; Дефинисање геометријског и метролошког примитива; Програмирање НУММ; Инспекција толеранције дужина / угла; Инспекција толеранције положаја;Инспекција толеранције облика; Инспекција зупчаника; Инспекција брегастих осовина и кривих линија; Инспекција кривих површина. 2. НУММ у пракси - дискусијe и радионице. Анализа и синтеза техничко-технолошке документације са аспеката дефинисања метролошких задатака на НУММ.

услов похађања

Обавезни: Предмети основних академских студија. Пожељни: Изборни предмети основних академских студија.

ресурси

1. Предавања за сваку лекцију у електронској форми (handouts) 2. Упутство за рад на Лабораторијским вежбама. 3. Уџбеник Нумерички управљане мерне машине (у припреми). 4. Сајт предмета који поред материјала под 1 и 2 садржи и библиографију референтних књига, часописа и линкове са адресама водећих организација и важних институција у овој области. 5. Техничка база предмета - Лабораторија за Производну метрологију и TQM која има потребну опрему и лиценциран софтвер за вежбања из овог предмета.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 36

литература

Предавања за сваку лекцију у електронској форми (handouts).; Упутство за рад на Лабораторијским вежбама.; Уџбеник Нумерички управљане мерне машине (у припреми).; Сајт предмета који поред материјала под 1 и 2 садржи и библиографију референтних књига, часописа и линкове са адресама водећих организација и важних институција у овој oбласти.; Техничка база предмета - Лабораторија за Производну метрологију и TQM која има потребну опрему и лиценциран софтвер за вежбања из овог предмета.;