Конструкција ракетног наоружања

ID: 0254
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Милиновић П. Момчило
извођачи: Милиновић П. Момчило
контакт особа: Милиновић П. Момчило
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Циљ је да студент постигне компетентност академске вештине и метода анализе и синтезе главних конструктивних карактеристика ракетних система, као и ракете као специјалног објекта (летилице) и њеним својствима која је чине посебном у пројектовању система оружја. Студент развија креативне способности у специфичним вештинама за обављање професије инежењера наоружања кроз теоријске и практичне проблеме интеграције конструкција ракете, лансера и различите борбене опреме.

исход

Студент стиче могућност анализе и синтезе пројектовања експертских решења у области конструисања ракета, лансера и опреме ракетног наоружања. Овладава методама и поступцима истраживања и математичким и софтверским алатима анализе и синтезе. Развија критичко мишљење и поседује могућност примене знања како у пракси, тако и у размени информација. Разуме принципе ракетног наоружања и разлике у различитим областима као и интердисциплинарна знања у ракетним технологијама.

садржај теоријске наставе

подтеме 1. Борбено дејство и улога ракета у војној намени; Типови конструкција и састав ракетних пројектила; Компоненте и подсклопови, њихова конструкцијска и функционална повезаност, посебно код вођених, посебно код невођених пројектила подтеме 2. Масени модел и брзина ракетног пројектила, димензије корисног терета, основне перформансе вођених и невођених ракета, енергетске карактеристике и аеродинамичке конфигурације вођених и невођених ракета подтеме 3. Силе и оптерећења које делују на ракетне пројектиле у току старта, лета и на циљу, и принципи прорачуна чврстоће ракетне конструкције подтеме 4. Принципи старта ракете и одвајања вишестепених ракета и корисних терета; Конструктивне компоненте лансирних, стартних и уређаја за раздвајње са масеним моделима подтеме 5. Стабилност лансирних оруђа и међусобни утицаји лансирања и ракетног лета; Карактеристике и разлике различитих типова ракетних система

садржај практичне наставе

1. Конструкција и техничко-употребни захтеви ракетног система, питања тачности и прецизности ракета и примене у различитим условима употребе; Пример интеграције ракете са различитим компонентама и подсклоповима 2. Масени модел невођене артиљеријске ракете и лансера за вишецевни бацач ракета; Практичан прорачун 3. Одређивање максималне брзине ракете на примеру балистичког лансирања са моделом одвајања ракете по једначинама Циолковског; Рачунска вежба 4. Прорачун стабилности лансирног оруђа у току опалења, на примеру артиљеријског ракетног система; Рачунска вежба 5. Концепција разраде семинарског рада првог и другог и презентације усвојених решења за модел вођене или невођене ракете и система 6. Разрада експерименталног програма и учешће у испитивању са разрадом завршног извештаја

услов похађања

Нема.

ресурси

1. М. Милиновић: Основи пројектовања ракета и лансера (поглавља), Универзитет у Београду, Машински факултет Београд, октобар 2002, уџбеник 2. Layhandout – скрипта М. Милиновић: Основи пројектовања ракета и лансера (предавања и вежбе), Београд 2000 3. М. Милиновић, M. Холцлајтнер: Пројектовање ракета (предавања и вежбе), Београд, 2004Layhandout – скрипта

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 16
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

М.MИЛИНОВИЋ Основи пројектованја ракета и лансера, Машински Факултет Београд 2002.; О. Вучуревић, Проблеми пројектованја лансирних уређаја, Машински Факултет Београд 2006.; М.Милиновић, Основни принципи ракетног погона, Машински Факултет Београд ЛЕЈХАНД АУТ1, 1998.; М.Милиновић, Основни принципи система управљања ватром, МФ Београд ЛЕЈХАНД АУТ2, 2005.;