Пројектовање база података

ID: 0259
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Радојевић Љ. Слободан
извођачи: Воротовић С. Горан, Лазовић М. Горан, Митровић Б. Часлав
контакт особа: Радојевић Љ. Слободан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за математику

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

• Cтицање основних вештина у припреми и извођењу пројектовања база података које моделирају пословне функције у компанијама. • Коришћење стандардизованих CASE у пројектовању база података. • Стицање вештине којом се премошћава препреке у сарадњи тимова за базе података и апликације, карактеристичне за компаније.

исход

После успешног одлушаног програма који је предвиђен овим предметом студент може: • да уочи пословне функције у компанији које се морају посебно моделирати, • да уочи области које у компанији под утицајем иѕабране функције, процени све околности под којим се моделира пословна функција, • да припреми све неопходне податке за моделирање и пројектовање пословне функције, • да препреми и оствари пројекат одоварајуће базе података, • спреми сву неопходну документацију.

садржај теоријске наставе

Развој софтверског система је тимски рад (покретања и итеративност развоја; пословни захтеви). О моделовању и пројектовању (физички и логички модел; објекти - ентитети и пословне функције). Пројектовање од захтева до реализације (дијаграми; пословне функције и дијаграма; пројектант базе података). Пословно моделовање и пројектовање (врсте дијаграма; активности везане за пословну функцију; визуелизација). О дефинисању захтева (усклађивање са захтевима корисника; фазе живота софтверског система). Анализа и пред пројектовање (преклапање анализе, пројектовања и реализације; дијаграм класа; испуњавање захтева пословних функција). Модели за пројектовање (профили; нетипизирани дијаграми). О физичком релаизовању (локалне или дистрибуиране карактер базе података; DBMS; повезивање података који улазе у базу података). UML у пројектовању (коришћење UML-а и аплицирање; етапе моделовања и пројектовања и праћење конструктима; оцена пројекта).

садржај практичне наставе

Практична настава је заснована на студијама случајева. Такође, у потпуности прати теоријску наставу. Лабараторијске вежбе служе и за праћење израде семинарских радова и завршног пројекта.

услов похађања

Пожељно: Инжењеске комуникације. Информациона интеграција пословних функција.

ресурси

Неопходан софтвер за овај предмет је под GNU лиценцом. Уколико користите LINUX неопходни UML је одмах доступан. Уколико користите други оперативни систем UML можете преузети са одговарајуће WEB локације (види URL предмета) или на самом URL-u предмета. За покретање неопходног софтвера довољно је поседовати најједноставнији PC рачунар.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 4
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 5
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 60
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература