Транспорт флуида цевима

ID: 0458
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Црнојевић Ђ. Цветко
извођачи: Црнојевић Ђ. Цветко
контакт особа: Црнојевић Ђ. Цветко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за механику флуида

извођења

циљ

Циљ изучавања предмета јесте упознавање и изучавање важних ижењерских проблема који се односе на цевоводни транспорт флуида, а посебно на методе прорачуна водовода, вреловода, нафтовода, гасовода и паровода. Као циљ се такође постиже и упознавање са проблемима: хидроудара, корозије цевовода, начина ослањања цеви и техно-економском анализом цевоводног транспорта.

исход

Као исход проучавања предмета јесте овладавање теоријским поставкама, физичким законима, апроксимацијаама и методама прорачуна једнодимензијских струјања флуида кроз цевоводе посебне намене, као што су: водоводи, вреловоди, нафтоводи, гасоводи и пароводи. У исходу предмета добијају се и практична знања којима се решавају технички проблеми : хидроудара у цевоводима, корозије цевовода, термичких дилатација цевовода и начина ослањања цеви.

садржај теоријске наставе

Физичка својства флуида, густина и вискозност. Основне једначине једнодимензијских струјања у цевима. Струјни губици. Коефицијент трења, тачне и приближне формуле, емпиријске методе, временски утицаји на промену коефицијента трења. ВОДОВОДИ Прорачун разгранатих и прстенастих мрежа. Методе: Hardy-Cross-a, чворова, линеаризације и Newton-Raphson-а. Мерење протока у водоводнима. ПРЕЛАЗНИ ПРОЦЕСИ У ХИДРОСИСТЕМИМА Хидроудар. 1Д модел нестационарног струјања течности. Брзина звука у елстичним цевима, и у присуству нерастворених гасова. Утицај геометрије цевовода на брзину звука. Методе заштите од хидроудара. Метода карактеристика. ТРАНСПОРТ ЗАГРЕЈАНИХ ТЕЧНОСТИ Нафтоводи и вреловоди. Промена температуре флуида дуж цеводода. Начини одређивања пада притиска. НАФТОВОДИ Налазишта и састав нафте. Реолошки модел. Изотермско стационарно струјање нафте. Промена температуре дуж нафтовода при различитим струјним и термичким параметрима. Одређивање пада притиска неизотермског струјања нафте. ДВОФАЗНА СТРУЈАЊА Режими двофазног струјања нафте и гаса. Бекеров дијаграм. Одређивање пада притиска-метода Локарт-Мартинелиja. ГАСОВОДИ 1Д модел стационарног струјања гаса. Одређивање коефицијент трења у гасоводима. Изотермско струјање гаса у нагнутим гасоводима. Неизотермско струјање гаса. Прстенасте гасоводне мреже. Гасне станице и подстанице. ПАРОВОДИ Транспорт прегрејане, сувозасићене и влажне паре. Одређивање пада притиска у пароводима. Компензатори термичких дилатација.

садржај практичне наставе

ГУБИЦИ СТРУЈНЕ ЕНЕРГИЈЕ Општи облик Дарсијеве формуле. Одређивање коефицијента трења. ПРЕЛАЗНИ ПРОЦЕСИ У ХИДРОСИСТЕМИМА Брзина звука у еластичним цевима. Утицај начина ослањања цеви на брзину звука. Одређивање брзине звука у течности у присуству нерастворених гасова. НАФТОВОДИ Налазишта. Одређивање пада притиска. ГАСОВОДИ Сабирне, главне и мерно-регулационе станице. 1Д модел изотермског и адијабатског струјања са трењем и невискозног струјања са разменом количине топлоте. КОРОЗИЈА ЦЕВОВОДА Процес корозије. Пасивни и активни начини заштите цевовода од корозије. Начини чишћења цевовода у експлоатационим условима. Начини спајања цеви. О неопходности поштовања прописа при пројектовању цевоводних система. ОСЛОНЦИ ЦЕВОВОДА И НАЧИНИ СПАЈАЊА ЦЕВИ Врсте ослонаца. Прорачун ослонаца цевовода. Прирубнички и заварени спојеви цеви. О прописима из области цевоводног транспорта и заварених цевних спојева. ТЕХНО-ЕКОНОМСКИ ПРОРАЧУН ЦЕВОВОДА

услов похађања

Пожељно је да је положен испит из Механике флуида М, и 2. Редовност похађања свих видова наставе.

ресурси

Књига (има у библиотеци). Збирка задатака (има у библиотеци). Књиге других аутора. Рачунарска опрема

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 25
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 45
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература