Савремени приступи у управљању квалитетом

ID: 0524
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Вељковић А. Зорица
извођачи: Вељковић А. Зорица
контакт особа: Вељковић А. Зорица
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са основним појмовима и значајем квалитета у предузећима. Студенти се упознају са основним принципима, методама и приступима квалитету као што су Тотално управљање квалитетом, систем стандарда СРПС ИСО 9001 као и најновијим трендовима у области квалитета као што је Систем шест сигма.

исход

Након израђених пројектних задатака и положеног испита студенти ће бити у стању да: 1. користе основне менаџерске и статистичке методе квалитета. 2. Студенти ће добити информације о савременим трендовима, методама и софтверу који се корисе у области квалитета, и биће у могућности да многе од њих примене 3. Тежиште предмета је на упознавању најновиј метода статистичких и менаџерских које се примењују у свету 4. Добијање основних знања о Тоталном управљању квалитетом и Систему Шест сигма, кроз поставке циљеве и методе 5. Студенти ће бити у стању да на правилан начин припреме презентацију у одбране дипломског рада на Мастер академским студијама

садржај теоријске наставе

Теоријски део предмета обухвата разматрање појма и улоге квалитета у оквиру предузећа, улоге квалитета са аспекта предузеће и са аспекта производње, дефинисања стварних потреба за квалитетом и квалитет са аспекта потрошача производа или услуга које предузеће пружа. Приказане су основне и менаџерске методе квалитета. Дате су основе статистике потребне за квалитет . Приказана су три основна приступа квалитету Тотални менаџмент квалитета - TQM, стандарди који се односе на квалитет са посебним освртом на СРПС ИСО 9001:2008 идр., као Систем Шест Сигма, најсавременији и широко примењени приступ у свету. TQM даје Демингов приступ, карактеристике које се захтевају од производње као и основне методе као што су бенчмаркинг, тагучијеве методе, кајзен 5с, итд. Део који се односи на стандарде обухвата приказ садржаја стандарда и њихових основних захтева, предности и ограничења која они дају. Систем Шест сигма приказује основну методологију - DMAIC и методе везане за њу, начин увођења, предности метода и начин доношења одлука на основу података, као основу метода.

садржај практичне наставе

Предмет садржи лабораторијсу вежебу на којој се студенти упознају са савременим софтверским пакетима и самосталне израде семинарског рада из области покривених предметом и на основу расположиве литературе.

услов похађања

Положен испит из Квантитативних метода или Вероватноће и Статистике

ресурси

Пре сваког часа предавања и вежби студенти добијају хендоуте у електронском облику. И део литературе потребан за иѕраду семинарског рада.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 2
лабораторијске вежбе: 3
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 8
пројекат: 0
консултације: 2
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 1

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 60
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 31

литература

Поповић, Б, Кларин, М (2003) Пројектовани квалитет производа - Quality of Design, Машински факултет, Београд; Stapenhurst Т(2005) Mastering Statistical Process Control A Handbook for Performance Improvement Using Cases,Elsviere; Schlickman, JJ (2003) ISO 9001: 2000 Quality Management System Design, Artech House; Pyzdek, T (2003) The Six Sigma Handbook: The Complete Guide for Greenbelts, Blackbelts, and Managers at All Levels, McGraw Hill;