Основе пољопривредних машина и опреме

ID: 0558
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Марковић Д. Драган
извођачи: Симоновић Д. Војислав
контакт особа: Марковић Д. Драган
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

1.Mултидисциплинарним приступом постижу се оптимални резултати у пројектовању, одржавању и експлоатацији пољопривредних машина и опреме. 2. Овладавање теоријским основама радних органа, агрегатима трактор прикључне пољопривредне машине иинтегрисаним системима пољопривредних машина. 3. Стицање практичних знања и вештина у практичном решавању инжењерских проблема пољопривредних машина и опреме.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Дефинишу агротехничке захтеве за пољопривредне машине, • Наброје типове пољопривредних машина и њихове радне органе, • Укратко опишу главне склопове и машинске делове пољопривредних машина и њихов принцип рада, • Разликују типове пољопривредних машина према начину агрегатирања са трактором, • Дефинишу преносно и релативно кретање радних органа пољопривредних машина, • Процене технолошку и економску исплативост примене одређених пољопривредних машина према задатим условима пољопривредне производње.

садржај теоријске наставе

1) Пољопривредне машине - уводна разматрања , 2) Теорија рада погонских пољопривредних машина-пољопривредни трактори, 3) Теорија рада прикључних пољопривредних машина, концепције вучне и погонске карактеристике 4) Теорија рада пољопривредних агрегата - интегрисане погонске и прикључне пољопривредне машине, 5) Радни елементи пољопривредних машина. Нoсеће структуре. 6) Аутоматизација и управљање процесима рада пољопривредних машина, 7) Kонцепт машина за обраду земљишта, сетву, сађење, ђубрење и хемијску заштиту 8) Основне поставке и карактеристике машина за убирање и сређивање пољопривредних производа. 9) Одржавање и експлоатација пољопривредних машина.

садржај практичне наставе

1) Лабораторијска вежбања: Упознавање са мерним уређајима и системима мерења код пољопривредних машина-мерење снаге,броја обрта и обртног момента на прикључном вратилу трактора, 2) Анализа и приказ кинематике и динамике трактора и радних органа пољопривредних машина за обраду земљишта, сетву и сађење, заштиту биља и убирање пољопривредних производа, 3) Израда идејног пројекта из области трактора и прикључних пољопривредних машина, 4)Редослед извођења пољопривредних операција и примена техничко-технолошких решења пољопривредних машина и опреме.

услов похађања

Одслушанa првa годинa

ресурси

Вељић М., Марковић Д., Технолошки процеси у механизованој пољопривреди, МФ БГД, 1997., Вељић М., Преглед конструкција пољопривредних машина, МФ у Београду, Београд 1992., Предавања у електронском облику, Упутства ѕа израду лабораторијских вежби, Угледни примерак пројекта.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 5
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Мартинов М., Марковић Д., Машине и оруђа за обраду земљишта, Први део, ФТН, Нови Сад, 2002.; Мартинов М. и група аутора, Мој трактор, РЕС траде, Нови Сад, 2007.; Тешић М., Принцип рада машина за жетву травнатих материјала, ФТН Нови Сад, 1984.;