Технолошки процеси у агрокомплексу

ID: 0560
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Марковић Д. Драган
извођачи: Симоновић Д. Војислав
контакт особа: .
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

1. Добијање знања кроз мултидисциплинарни приступ, да се може рационално разматрати, оптимизирати технолошки процеси. 2. Овладавање процесима у пољопривредној производњи кроз познавање врсте и стања земљишта и пољопривредних материјала. 3. Стицање практичних вештина за рад у области нових технологија у пољопривреди и код пољопривредних машина.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Пројектују комплетан машински систем за механизовању пољопривредну производњу одређених биљних врста, • Организују оптималну експлоатацију пољопривредних машина и система, • Управљају одржавањем пољопривредних машина и система, • Одреде, формулишу, анализирају и решавају инжењерске проблеме, • Буду ефикасни у тимском раду, • Комуницирају ефикасно у мултидисциплинарном окружењу, са корисницима и са произвођачима.

садржај теоријске наставе

1. Специфичности пољопривредне производње. Зависност технологија од спољних утицаја. Планирање извођења одређених операција. Погонске машине у оквиру пољопривредних технологија. 2. Земљиште. Механичко физичка својства, влажност, сабијеност и трење земљишта о радне површине. Обрада земљишта. Захтеви. Основна и допунска обрада. 3. Ђубрење земљишта. Основне технологије ђубрења, примена вештачког и стајског ђубрива. 4. Сетва и сађење. Технолошки процеси и решења сетве и сађења. Агротехнички захтеви. 5. Наводњавање и хемијска заштита. Технолошки системи у процесу наводњавања. Потребе за наводњавањем. Основе и различитости хемијске заштите. Технолошко технички системи за хемијску заштиту. 6. Сређивање гајених биљака. Принципи сређивања гајених биљака, убирање и сушење крмног биља. Технолошко технички процеси при убирању житарица. Технолошка шема житних комбајна. Технологија убирања коренастих и кртоласти плодова. Убирање воћа. Технолошки и технички системи за сређивање поврћа.

садржај практичне наставе

1. Вежбања аудиторна: Приказ одређивања влажности пољопривредних материјала- земљишта, биљака и плодова. Технолошке карте - израда. Утврђивање критеријума за избор агротехничких захтева. Приказ технолошко техничких система за обраду земљишта, ђубрење, сетву, сађење, наводњавање и сређивање пољопривредних култура. 2. Вежбања лабораторијска: Одређивање коефицијента трења земљишта о радне површине пољопривредних машина. 3. Израда семинарског рада: Семинарски рад је из области обраде земљишта, ђубрења, наводњавања, сетве и сађења и сређивања пољопривредних култура. Консултације 4. Консултације се користе да упуте студенте у изради семинарског рада, да се студенту помогне у избору литературе и за друге консултације у вези наставе.

услов похађања

Уписан VII семестар Машинских факултета и ФТН-а, као и студената са одсека за механизацију са Пoљопривредног факултета у БГ и НС.

ресурси

1. М. Вељић, Технолошки процеси у механизованој пољопривреди, МФ Београд, 1997. 2. Утврђивање коефицијента трења, упутство. 3. Предавања у електронском облику. 4. Упутства ѕа израду семинарског рада. 5. Угледни примерак семинарског рада.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 3
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 8
пројекат: 0
консултације: 2
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 6
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Живковић Д., Пољопривредне технологије, ВТШ Зрењанин, Зрењанин 2003.; Константиновић Ј., Обрада земљишта у ратарству, Институт за ратарство Нови Сад, 1997.; Тешић М., Принцип рада машина за жетву травнатих материјала, ФТН Нови Сад, 1984.; Група аутора, Савремена пољопривредна техника у биљној производњи, монографија, ПФ у Београду, 1997.;