Рачунарски управљачки системи

ID: 0581
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Рибар Б. Зоран
извођачи: Јовановић Ж. Радиша, Рибар Б. Зоран
контакт особа: Рибар Б. Зоран
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

  • 3. семестар, позиција 5

циљ

•Да полазник упозна основне појмове из области рачунарских управљачких система и да се оспособи да их примени и провери на конкретним физичким системима. •Да полазник прихвати неке од методологија за избор компоненти различитих рачунарских управљачких система. •Да полазник овлада радом и основним подешавањима компоненти које улазе у састав разунарских управљачких система.

исход

•Стицање основних знања из рачунарских управљачких система, као области технике која је неопходна савременом инжењеру •Упознавање и коришћење метода потребних за анализу и синтезу рачунарских управљачких система. •Да се аналитички и/или експериментално испитају основне динамичке и статичке карактеристике компоненти рачунарских управљачког система

садржај теоријске наставе

Увод у управљачке системе са примером из праксе. Дигитални рачунари у аутоматском управљању. Програмабилни логички контролери (ПЛЦ). Повезивање дигиталног рачунара у коло система аутоматског управљања. Пнеуматски отпори, хидраулични отпори, мехови, мембране и цилиндри. Давачи померања:потенциометарски, индуктивни и пнеуматски са млазником. Баждарење и подешавање. Давачи притиска,давачи протока: бленде, млазнице , диференцијални претварачи притиска, подешавање, баждарење и уградња. Давачи температуре: термопарови, ПТ 100 сонде, давачи нивоа течности: пнеуматски и електронски, уградња, подешавање и баждарење. Електронски дигитални корекциони органи. Пнеумоелектрични извршни органи: мембрански мотори са позиционером, цилиндар управљан разводником. Хидроелектрични извршни органи: хидраулични цилиндри управљани електрохидрауличним разводником, хидраулични мотори и пумпе. Уградња , одржавање и подешавање. Електрични извршни органи: једносмерни мотори, наизменични мотори, корачни мотори, линеарни мотори. Фрекфентни претварачи. начини везивања, подешавање и пучтање у рад. Системи за припрему ваздуха и уља под притиском. Електрична напајања.

садржај практичне наставе

ПА: Примери извођења рачунарских управљачких система. Дигитални управљачки систем. Пнеуматски појачавач, хидраулички појачавачи: са млазником и отворима, са млазником и заслоном, са клиповима. Електронски операциони појачавачи. Нумерички примери.Претварачи померања, притиска, протока, нивоа, температуре.Пнеумоелектрични, хидроелектрични и електрични мотори. ПЛ: Рад са програмабилним логичким контролерима. Пример SCADA система. Рад у Матлабу и Симулинку. Рад са потенциометарским давачем померања. Напајања за овакве даваче. Инструменти за индикацију. Рад са електронским давачем притиска. Напајања за овакве даваче. Инструменти за индикацију. Баждарење и подешавање. Електромотори и фреквентни претварачи. Хидраулички цилиндар са разводником. Одређивање статичких карактеристика.

услов похађања

Основно познавање фундаменталних појмова термодинамике, механике флуида, физике.

ресурси

• Изводи из предавања и вежби Рачунарски управљачки системи на страници http://au.mas.bg.ac.yu/Nastava-Kau/Nastava_Download.html •Рачунарски електрохидраулички сервосистем, Лабораторија за аутоматско управљање, ЕОП/ЛЕО •Рачунарски електропнеуматски систем управљања, Лабораторија за аутомтаско управљање, ЕОП/ЛЕО

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 22
лабораторијске вежбе: 8
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Пнеумоелектрични управљачки системи.З.Рибар. Машински факултет Београд 1997.; Изводи из предавања.;