Дигитални системи

ID: 0595
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Бучевац М. Зоран
извођачи: Бучевац М. Зоран, Јовановић Ж. Радиша
контакт особа: Бучевац М. Зоран
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

• Упознавање са: системима бројева, Буловом алгебром и бинарном логиком, логичким функцијама као и овладавање њиховог коришћења и манипулисања. • Овладавање: различитим врстама логичких кола-ЛК и методама њихове анализе и пројектовања. • Овладавање радом са интегрисаним дигиталним колима и осцилоскопом.

исход

• Правилно разумевање природе дигиталних рачунара и процеса у њима. • Манипулисање дигиталним рачунарима у хардверском и софтверском смислу као дела дигиталних САУ. • Коришћење метода за анализу и синтезу ЛК. • Применом рачунара, решавање проблема рачунске природе у «off line» режиму, из анализе и синтезе ЛК. • Анализа и пројектовање реалних физичких ЛК.

садржај теоријске наставе

•Системи бројева: дефиниције; претварање; аритметика; комплементи; кодови •Булова алгебра и бинарна логика: дефиниције •Логичке функције: дефиниција, логички дијаграми, минимизовање •Комбинациона логичка кола: дефиниција, пројектовање; аритметичка ЛК; претварачи кодова; анализа •Комбинациона логичка кола са интегрисаним логичким колима: пројектовање; сабирачи; упоређивач вредности; декодер и демултиплексер; кодер и мултиплексер; РОМ и програмабилна логичка матрица •Синхрона секвенцијална логичка кола: концепт; флип флопови; анализа; синтеза •Асинхрона секвенцијална логичка кола: анализа и синтеза •Регистри, бројачи и меморије •Алгоритамска секвенцијална логичка кола: дијаграм тока; синхронизација; пројектовање управљачког блока •А/Д и Д/А претварачи: поступци претварања

садржај практичне наставе

ПА Примери: •системи бројева; аритметичке операције •теореме Булове алгебре •минимизовање графичком и табеларном методом •пројектовање и анализа комбинационих ЛК •анализа и пројектовање синхроних секвенцијалних ЛК •анализа и синтеза асинхроних секвенцијалних ЛК •пројектовање бројача, алгоритамских секвенцијалних ЛК •различити типови А/Д и Д/А претварача ПЛ •Симулација бинарних бројева и BCD кода •Физичка интерпретација логичких операција •Логички елементи •Комбинациона ЛК; претварачи кодова •Пројектовање са дигиталним мултиплексерима •Флип флопови; синхрона и асинхрона секвенцијална ЛК •Бројачи, регистри; меморија; алгоритамско секвенцијално ЛК •А/Д и Д/А претварачи ПЗ •Логичке функције и елементи, класична и интегрисана комбинациона ЛК •Пројектовање синхроног и асинхроног секвенцијалног ЛК

услов похађања

• Основно познавање високошколске математике. • Основна познавање високошколске електротехнике.

ресурси

1.Скрипта на http://au.mas.bg.ac.rs/Nastava-Kau/Nastava_Download.htm, ДВЛ 2.Зоран Бучевац: Практикум за лабораторијске вежбе из Дигиталних система, Машински факултет, Београд 2011, ПРА, библиотека и скриптарница МФБ 3.Извор напајања, осцилоскоп, Лаб. за Дигиталне системе, ЕОП/ЛЕО 4.Протоборд плоче, интегрисана кола, Лаб. за Дигиталне системе, ЕОП/ЛЕО 5.Freeware software, МФБ 6.PC рачунари, Лаб. за Дигиталне системе и Рачунарска лаб. МФБ

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 12
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 3
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 1
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 25
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

M. Morris Mano, Digital design, Prentice-Hall, New Jersey, 1984., KСЈ, расположиво у библиотеци МФБ; A. D. Friedman, Fundamentals of logic design and switching, Computer Science Press Inc., Rockville, Maryland, 1986., KСЈ; A. Paul Malvino, D. P. Leach, Digital principles and applications, McGraw-Hill, New York, 1975., KСЈ, расположиво у библиотеци МФБ; K. L. Short, Microprocessors and programmed logic, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1981., KСЈ; J. B. Peatman, Digital hardware design, McGraw-Hill, N.Y., 1980, KСЈ;