Рачунарско управљање

ID: 0631
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бучевац М. Зоран
извођачи: Бучевац М. Зоран
контакт особа: Бучевац М. Зоран
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

циљ

•Упознавање: природе рачунарски управљаних система-РУС у погледу врста преноса сигнала; реалних РУС као претежно заступљених у пракси; избора физичког модела РУС; математичког моделовања РУС. •Овладавање: методама утврђивања статичких и динамичких карактеристика РУС; рачунарским управљањем у реалном времену са дискретним алгоритмима. •Off line коришћење MATLAB - а као програмског стандарда АУ.

исход

•Тачно а не приближно третирање РУС у складу са њиховом природом. •Научно и инжењерско третирање РУС као доминантно заступљених у пракси. •Коришћење метода анализе и синтезе управљачких система у РУС, као и целих РУС. •Решавање проблема рачунске природе применом рачунара и MATLAB-а у «off line» режиму, из анализе или синтезе РУС •Испитивање динамичких и статичких карактеристика РУС.

садржај теоријске наставе

•Увод у РУ: посебна природа РУС, значај и примери •Одабирачи, квантовање и кодирање: стварни и идеални одабирачи, математички опис, техничко извођење; опис квантовања и кодирања • Комплексни и фреквентни лик излаза идеалног одабирача: одређивање; Шенонова теорема •Преносне карактеристике РУС: дефинисање у фреквентном и s домену •Системи за продужавање трајања сигнала: дефинисање, анализа и преносне карактеристике •Z-трансформација: дефиниција,преносне карактеристике у z-домену •Блок дијаграми РУС: алгебра s и z блок дијаграма •Моделовање и анализа РУС: класично математичко моделовање; статичке карактеристике и типови дејства •Концепт стања РУС: модерно математичко моделовање, особине и решавање •Динамичке особине РУС: дефиниције, одређивање, критеријуми

садржај практичне наставе

ПА: Примери, одређивањe: •графички, сигнала у пријемнику; физичких РУС •аналитички, x*(t); квантовања и кодирања •X*(s) и X*(jω); примене Шенонове теореме •дискретних преносних карактеристика •преносних карактеристика продуживача и анализа •z-ликова; оригинала Примери: •коришћења z-блок алгебре; •дискретизовања диференцијалне једначине понашања; одређивања дискретне једначине стања и излаза; одређивања кретања и одзива •испитивања управљивости, осмотривости, стабилности ПЛ: Одређивање у МАТLAB-у: •Симулација врста преноса сигнала •X*(s) и X*(jω) •карактеристика продуживача •z-ликова, оригинала •дискретних математичких модела •динамичких особина •Oдзив одабирача на осцилоскопу •РУ физичког објекта у реалном времену ПЗ: •Манипулација са математичким моделима, испитивање статичких и динамичких карактеристика

услов похађања

• Основна знања из аутоматског управљања. • Основна рачунарска знања заснована на коришћењу PC-a. • Основно познавање високошколске математике.

ресурси

1.Скрипта на http://au.mas.bg.ac.rs/Nastava-Kau/Nastava_Download.htm, ДВЛ 2.Љубомир Грујић: Дискретни системи, МФБ, Београд 1991, КДА, библиотека и скриптарница МФБ 3.Извор напајања, генератор функција, осцилоскоп, Лаб. за Дигиталне САУ, ЕОП/ЛЕО 4.Протоборд плоче, интегрисана кола, АДДА електронска карта, Лаб. за Дигиталне САУ, ЕОП/ЛЕО 5.Објект управљања, Лаб. за Дигиталне САУ, ЕОП/ЛПИ 6.Лиценциран и freeware software, МФБ 7.PC рачунари, Лаб. за Дигиталне САУ и рачунарска лаб. МФБ

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 16
лабораторијске вежбе: 13
рачунски задаци: 1
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 45
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Љубомир Грујић: Дискретни системи, МФБ, Београд 1991, КДА, библиотека и скриптарница МФБ; Benjamin C. Kuo, Digital control systems, Holt Rinehart and Winston, Inc., New York, 1980., KСЈ, расположиво у библиотеци МФБ; H. F. Vanlandingham, Introduction to digital control systems, Macmillan Publishing Company, New York, 1985.; C. H. Houpis, G. B. Lamont, Digital control systems, McGraw-Hill, New York, 1985.; J. R. Leigh, Applied digital Control, theory, design and implementation, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1985.;