Специјалне технике и технологије процеса сушења

ID: 0795
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Марковић Д. Драган
извођачи: Златановић Ј. Иван
контакт особа: Марковић Д. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

Добијање основних знања из области специјалних техника и технологија процеса сушења( сушење зрачењем, осмозом, ултразвуком, кондуктивно, сублимационо, у струји високе и супер високе фреквенције итд.), што укључује развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама за обављање радних задатака.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Опишу пренос топлоте и материје у процесима сушења, • Наброје и препознају основне начине сушења, • Израчунавају процесе сушења и пројектују решења, • Одреде време сушења, • Процењују оптималан начин сушења према врсти пољопривредног материјала, условима и захтевима за сушење и чување.

садржај теоријске наставе

1.0. Начини издвајања влаге и класификација начина термичког сушења према енергетским карактеристикама. 2.0. Терморадијационо сушење: Терморадијационе сушаре са електричним и гасним загревањем; Терморадијационе сушаре с електричним загревањем; Терморадијационе сушаре са гасом као извором топлоте; Метода топлотног прорачуна терморадијационих сушара. 3.0. Контактно сушење материјала: Контактно сушење материјала грејном површи; Сушаре за контактно сушење; Сушење материјала у течним срединама; Контактно сушење са наглом променом притиска. 4.0. Молекуларно сушење (сушење материјала сублимацијом): Механизам и шема сублимационог сушења материјала; Топлотни прорачун основних апарата сублимационих сушара; Вакуум сушаре. 5.0. Сушење у електричном пољу струје високе и супервисоке фреквенције: Потрошња електричне енергије и утицај влажности и фреквенције електричног поља на интензитет сушења струјом високе фреквенције; Генератори за сушење струјом високе фреквенције и шеме високофреквентних сушара; Комбиновани начини сушења материјала. 6.0. Сушење у акустичном (ултразвучном) пољу. 7.0. Сушење процесом осмозе. 8.0. Карактеристична решења сушара са аспекта конструкције и извора енергије: Соларне покретне сушаре; Комбиноване соларне сушаре; Соларни системи, центри за сушење; Фарма (парк) соларних сушара. 9.0. Испитивање модула покретне, универзалне, еколошке, коморне соларне сушаре за сушење биолошких материјала: Покретна, универзална, еколошка, коморна соларна сушара за сушење биолошких материјала; Опис мерне инсталације; Поступак извођења експеримента и приказ резултата мерења. 10.0. Сушење воћа и поврћа коришћењем соларне енергије: Сушење воћа коришћењем соларне енергије; Сушење поврћа коришћењем соларне енергије; Паковање и ускладиштење осушеног воћа и поврћа.

садржај практичне наставе

Практична настава:Израда рачунских задатака и семинарских радова из наведених теоријских целина у циљу димензионисања карактеристичних решења из неке од изучаваних области.Лабораторијска вежба:Изучавање процеса сушења материјала у терморадијационим сушарама. Циљ вежбе је изучавање карактера процеса сушења и добијање криве сушења и криве брзине сушења.Семинарски рад се даје из неке од наведених теориојских целина у циљу упознавања студената са постојећим решењима и њиховим карактеристикама и праћења достигнућа у области.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула

ресурси

1.Топић М. Радивој, Основе прорачуна, пројектовања и конструисања сушара, Научна књига,Београд 1989.,КПН; 2. Топић М. Радивој, Пројектовање и конструисање пољопривредних постројења(теоријски изводи и лабораторијске вежбе), Машински факултет, 1996.3. Примери урађених рачунских задатака, ПРА;4. Топић М. Радивој,Богнер Мартин, Техника сушења, Завод за издавање и наставна средства Београд, 2002.,КПН. 5. Топић М. Радивој, Специјалне технике и технологије процеса сушења (штампани материјали за предавање, Handouts). Пример урађених пројеката и семинарских радова. Разна упутства и стандарди.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 20
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Лебедев Д. П., Теплообменные сушильные и холодильные установки издательство, Москва - Ленинград. ; Лыков В. М., (1970), Сушка в химической промышлености, издательство „Химия“ , Москва. ; Лебедев П. Д., (1963), Расчет и проектирование сушильных установак, Государственное энергетическое издательство, Москва - Ленинград. ; Лебедев П. Д. Щукин А. А., (1970), Теплоиспользующие установки промышленных пркдпрятий, "Знергия" Москва. ; Лыков В. А., (1958), Тепло и массообмен в процессах сушки, Госэнергоиздат, Москва.;