Пројектовање постројења и процесних и енергетских система

ID: 0796
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Марковић Д. Драган
извођачи: Златановић Ј. Иван
контакт особа: Марковић Д. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

Овладавање са знањем неопходним за прорачун и пројектовање постројења и процесних и енергетских система и њихово коришћење. Tо укључује развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама за обављање радних задатака у инжењерској пракси.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Дефинишу основне принципе пројектовања, • Опишу објекат пројектовања, • Изводе термодинамичке прорачуне уз избор рачунских параметара спољњег и унутрашњег ваздуха, • Пројектују процесне системе сточарских и живинарских објеката, постројења за сушење и системе у индустрији хране, • Организују складиштени простор.

садржај теоријске наставе

1.0.Уводне напомене. 2.0. Историјски развој објеката са заштићеним простором: Преглед карактеристичних решења; Основни начини обезбедјења микроклиме; Основни системи за обезбедјење микроклиме; Дефинисање радних услова објеката са заштићеним простором и прорачун; Термотехнички прорачун и дефинисање математичког модела; Дефинисање и израда програма за оптимизацију објеката са заштићеним простором. 3.0. Пројектовање уредјаја и постројења за сушење: Прорачун пнеуматско - добошастих и добошастих сушара; Одређивање конструктивних параметера пнеуматско - добошастих сушара; Конструктивне димензије вишепролазних бубњева; Методе одређивања режима сушења. 4.0. Теорија ветромотора, коефицијент искоришћења енергије ветра: Аеродинамичке карактеристике ветромотора; Системи за регулисање брзине обртања кола и снаге ветромотора и аутоматску оријентацију кола при промени правца брзине ветра; Избор решења и прорачун снаге ветромотора; Основни делови ветроелектрана (постројења). 5.0. Пројектовање енергетских постројења за коришћење биогаса: Принцип конструисања дигестора; Загревање супстрата; Димензионисање цевних грејача; Изолација дигесторске посуде. 6.0. Пројектовање енергетских постројења за коришћење биомасе: Основни принципи енергетске валоризације; Брикетирање; Пелетирање; Когенерација и тригенерација; Концепција решења постројења за високотемпературно сушење струготине. 7.0. Топлотна пумпа: Конекција тла.

садржај практичне наставе

Практична настава: Семинарски рад се даје из неке од наведених теоријских целина у циљу упознавања студената са постојећим решењима, њиховим карактеристикама и праћења достигнућа у области коју обухвата програм предмета. Лабораторијска вежба: Одређивање брзине лебдења различитих материјала (зависност од врсте, облика, димензија, влажности итд.). Раде се прорачуни у циљу дефинисања и димензионисања карактеристичних решења из неке од теоријских целина. Ради се пројекат са елаборатом зависно од одабране теоријске целине, што представља наставак за израду рачунских задатака. Пројекти обухватају избор концепције постројења и процесних и енргетских система,прорачун и димензионисање компонената и одговарајуће цртеже.

услов похађања

дефинисано курикулумом студијског програма/модула

ресурси

1. Топић M. Радивој, Основе пројектовања, прорачуна и конструисања сушара,Научна књига, Београд, 1989.,КПН; 2. Топић М. Радивој, Пројектовање и конструисање пољопривредних постројења ( теоријски изводи и лабораторијске вежбе), Машински факултет, 1996.,ПРА; 3. Топић M. Радивој, Мартин Богнер, Техника сушења, Завод за издавање и наставна средства Београд,2002., КПН 4. Радивоје М. Топић, Пројектовање постројења и процесних и енергетских система, 2009. (штампани материјали за предавање Handouts ). Пример урађених пројеката и семинарских радова. Разна упутства и стандарди.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 5
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 20
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 20
пројекат: 10
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Фатеев M. E., (1946), Ветродвигатели, Государственное энергетическое издательство, Москва - Ленинград.; Даффи А. Дж., Бекман А. У., (1977), Тепловые процессы с исполъзованием солнечной энергии, МИР, Москва.; Кнап В., Кулишић П., (1985), Нови извори енергије, Соколска књига, Загреб. ; Лабудовић Б., (2002), Обновљиви извори енергије, Енергетика маркетинг д.о.о., Соколска 25., Загреб.; KTBL - Schrift 273., (1981), Energija aus Landwirtschaftilicher Produktion, Darmstadt. ;