Трење и хабање материјала

ID: 0886
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Венцл А. Александар
извођачи: Венцл А. Александар
контакт особа: Венцл А. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Циљ предмета је да студент: • сагледа значај и проблематику трења, хабања и подмазивања (кључне речи у трибологији), у области конструисања и одржавања машинских елемената и система, • овлада фундаменталним знањима из трења и хабања материјала како би мериторно одлучивао о избору материјала за трибокомпоненте конструкције и • решава проблеме везане за превенцију хабања и компетентно одлучује о техникама побољшања триболошких карактеристика материјала.

исход

На основу савладаног знања студент је оспособљен да: • Објасни разлику између геометријске и стварне површине додира, односно објасни утицај појединих параметара површине на величину трења и хабања; • Критички анализира решење конструкције са гледишта трења и хабања оцењујући могуће ефекте на поузданост рада; • Препозна доминантну врсту хабања у неком машинском систему и предложи одговарајуће мере за њено смањење; • Примењује методе прорачуна величине хабања, односно да разликује и тумачи основне начине за приказивање величине хабања; • Изабере одговарајућу врсту материјала и њене карактеристике за одређену триболошку намену; • Опише и разликује најчешће поступке модификације површина односно поступке наношења превлака.

садржај теоријске наставе

• Трибологија као наука и техничка дисциплина и техноекономски значај трибологије. • Својства површина и природа додира два тела. • Трење. Основни узроци и законитости. Трење метала и неметала. • Хабање. Механизми и врсте хабања. Методе прорачуна. Превенција хабања. • Триболошки материјали (врсте и примена у трибологији). Карактеристике и избор материјала за триболошке компоненте. • Технологије побољшања триболошких карактеристика материјала (модификације површине и превлаке).

садржај практичне наставе

• Приказ триболошких губитака у индустрији и код транспортних средстава. Резултати студија на триболошким уштедама. • Карактеризација триболошких површина. Методе и уређаји за мерење храпавости површина и стандарди. Утицај технологије обраде на храпавост површина. Својства површинских слојева. • Прикази похабаних површина и отказа машинских делова, као и продуката хабања. • Примери испитивања и оптимизације различитих решења за побољшање триболошких карактеристика материјала. • Лабораторијска вежба: „Експериментално одређивање храпавости, трења и хабања“. Мерење храпавости и одређивање трења и хабања за различите материјале и услове испитивања.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

1. --, Писани изводи (handouts) за свако предавање. 2. А. Рац, Основи трибологије, Машински факултет, Београд, 1991. 3. A. Рац, A. Венцл, Метални материјали клизних лежаја, Машински факултет, Београд, 2004. 4. Трибометар типа епрувета по диску, трибометар типа блок на прстену, Форбол – уређај са четири кугле.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 9
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 9
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Б. Ивковић, А. Рац, Трибологија, Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац, 1995.; J. Halling, Principles of Tribology, The MacMillan Press Ltd., London, 1975.; D.F. Moore, Principles and Applications of Tribology, Pergamon Press, Oxford, 1975.; B. Bhushan, Principles and Applications of Tribology, John Wiley & Sons, New York, 1999.;