Гориви технички гасови у процесима заваривања

ID: 0891
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Стојиљковић Д. Драгослава
извођачи: Јовановић В. Владимир, Манић Г. Небојша, Стојиљковић Д. Драгослава
контакт особа: Јовановић В. Владимир
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Гориви технички гасови у заваривању - значај и примена. Карактеристике горива. Стехиометријске једначине сагоревања. Температура сагоревања. Основи термодинамике процеса сагоревања, материјални и енергетски биланс процеса. Основи хемијске статике и кинетике топлотних процеса. Физичке и физичко-хемијске појаве у процесу сагоревања. Еколошки аспекти сагоревања.

исход

Стицање основних знања о појму горива и карактеристикама горивих техничких гасова у процесима сагоревања. Овладавање основним техникама прорачуна количине и састава продуката сагоревања и температуре сагоревања. Овладавање основним техникама прорачуна количине и састава продуката сагоревања и температуре сагоревања. Овладавање техникама прорачуна материјалног и енергетског биланса процеса сагоревања, регулацији процеса сагоревања. Стицање знања о утицају продуката сагоревања на животну средину.

садржај теоријске наставе

Појам горива. Основи сагоревања, стехиометријске једначине. Прорачун количине и састава продуката сагоревања. Температура сагоревања, врсте и начин израчунавања. Основи термодинамике процеса сагоревања, општи појмови, материјални и енергетски биланс процеса. Основи хемијске статике и кинетике топлотних процеса. Хемијска равнотежа, брзина хемијских реакција. Физичке и физичко-хемијске појаве у процесу сагоревања. Специфичности сагоревања чврстих, течних и гасовитих горива. Екологија сагоревања. Узроци, механизми настанка токсичних компоненти и могућности спречавања.

садржај практичне наставе

Прорачун топлотне моћи горива. Елементи стехиометрије. Температура сагоревања. Одређивање топлотне моћи гасовитих Јункерсовим калориметром. Дисоцијација продуката сагоревања. Одређивање температуре сагоревања са дисоцијацијом. Непотпуно сагоревање. Дужина ламинарног пламена. Границе стабилног сагоревања. Концентрационе границе паљења. Брзина простирања фронта пламена.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање предмета.

ресурси

Милан Радовановић: Горива; М. Аџић, А. Рац, С. Меметовић: Приручник за лабораторијске вежбе из Погонских материјала; Д. Драшковић, М. Радовановић, М. Аџић: Сагоревање; Милан Радовановић: Приручник за лабораторијске вежбе из сагоревања

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 8
разрада и примери (рекапитулација): 7

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 1
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 1
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература

Милан Радовановић, Горива, Машински факултет Београд, Београд, 1997.; М. Аџић, А. Рац, С. Меметовић: Приручник за лабораторијске вежбе из Погонских материјала, Машински факултет Београд, Београд, 1992.;