Програмабилни системи управљања

ID: 0904
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јаковљевић Б. Живана
извођачи: Јаковљевић Б. Живана
контакт особа: Јаковљевић Б. Живана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

Циљ предмета је да студенти стекну потребна знања из пројектовања, програмирања и имплементације програмабилних система управљања у индустрији и савременој производнњи; да овладају вештинама за решавање практичних проблема управљања у индустрији уз примену компјутерских, информационих и управљачких технологија и одговарајућих научних метода.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: - Сагледају социјалне, економске, производне и друге ефекте увођења програмабилних система управљања; - Повежу знања из сродних предмета у циљу њихове примене у креирању система управљања; - Изврше анализу и синтезу комбинационог коначног аутомата; - Изврше синтезу секвенцијалног коначног аутомата; - Изврше електропнеуматску реализацију комбинационих и секвенцијалних коначних аутомата; - Програмирају програмабилне контролере у складу са IEC 61131-3; - Изврше ручно програмирање НУМА за задатке обраде мале комплексности.

садржај теоријске наставе

1. Програмабилни и компјутерски системи управљања у аутоматизацији: CNC управљање, робот контролери, програмабилни контролери, контролери програмабилне аутоматизације и компјутери. 2. Бројни системи и кодови: позициони бројни системи (децимални, бинарни, октални, хексадецимални); конверзија бројева између позиционих бројних система; бинарно децимални код; Грејов код; алфанумерички кодови 3. Прекидачка алгебра: аксиоме Булове алгебре; основне операције прекидачке алгебре; основне теореме прекидачке алгебре; логичке функције, савршене нормалне форме логичких функција; минимизација логичких функција. 4. Технологије и компоненте: сензори и актуатори. 5. Комбинациони и секвенцијални аутомати: дефиниције, математички модели, анализа и синтеза; електро-пнеуматска реализација. 6. Програмабилни контролери: функције, хардвер, софтвер, узлазно-излазни модули; програмски језици и програмирање у складу са IEC 61131-3. 7. CNC управљање: хардвер, софтвер, функције, математички модели; управљање главним и помоћним функцијама, интерполација и интерни прорачуни; интерфејс човек-машина, програмирање према ISO 6983.

садржај практичне наставе

1. Аудиторне вежбе: задаци из пројектовања, анализе и синтезе програмабилних система управљања, са програмирањем и израдом шеме управљања. 2. Лабораторијске вежбе: ПЛ1 Управљање радом пнеуматских цилиндара; ПЛ2 Синтеза комбинационог коначног аутомата са електро-пнеуматском реализацијом; ПЛ3 Синтеза секвенцијалног коначног аутомата директне реакције са електро-пнеуматском реализацијом и управљањем помоћу програмабилног логичког контролера, програмирање у језику лествичастих дијаграма – реализација на лабораторијском столу; ПЛ4 Синтеза секвенцијалног коначног аутомата директне реакције са електро-пнеуматском реализацијом и управљањем помоћу програмабилног логичког контролера, програмирање у језику лествичастих дијаграма уз примену тајмера и бројача – реализација на лабораторијском столу; ПЛ5 Синтеза секвенцијалног коначног аутомата директне реакције са електро-пнеуматском реализацијом и управљањем помоћу програмабилног логичког контролера, програмирање у језику секвенцијалниих функционалних дијаграма; ПЛ6 Програмирање НУМА у складу са ИСО 6983; Креирање програма и израда дела на одабраном обрадном систему. 3. Семинарски рад: примери примене програмабилних система управљања - пројектовање са анализом, синтезом, програмирањем, и израдом шеме управљања.

услов похађања

нема услова

ресурси

1. Пилиповић, М., Јаковљевић, Ж., Аутоматизација производње, Универзитет у Београду - Машински факултет, 2017 2. Пилиповић, М., Аутоматизација производних процеса: Лабораторија, Машински факултет у Београду, 2006 3. Јаковљевић, Ж., Програмабилни системи управљања - Изводи са предавања, Машински факултет у Београду, 2014 4. Лабораторијски сто са пнеуматским, електро-пнеуматским и електричним компонентама и програмабилним контролерима, Лабораторија за аутоматизацију производних процеса 5. Електро-пнеуматски модуларни роботи типа "узми и остави" са програмабилним контролером, Лабораторија за аутоматизацију производних процеса 6. Рачунари за програмирање, Лабораторија за аутоматизацију производних процеса 7. Софтвер за програмирање програмабилних контролера, Лабораторија за аутоматизацију производних процеса 8. Комуникациона мрежа компјутера и програмабилних контролера, Лабораторија за аутоматизацију производних процеса пјутера и програмабилних контролера, Лабораторија за аутоматизацију производње 9. CNC и робот управљачке јединице, Завод за машине алатке.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 12
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 6
пројекат: 0
консултације: 2
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Kandray, D., Programmable Automation Technology - An Introduction to CNC, Robotics and PLC, Industrial Press, 2010. ; Michael Sava, Joseph Pusztai, Computer Numerical Control Programming, Prentice Hall, Inc., 1990.; Parr, E., Programmables Controllers An Engineers Guide, Elsevier 2003.; John, K. H., Tiegelkamp, M., IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems, ISBN: 3-540-67752-6, Springer-Verlag, 2001; GE-Fanuc, CNC 0M, Programming and Operation Manual, GE-Fanuc, 1995.;