Пројектовање и експлоатација термоенергетских постројења

ID: 0913
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић В. Милан
извођачи: Бањац Б. Милан, Петровић В. Милан
контакт особа: Петровић В. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термоенергетику

извођења

циљ

Циљ предмета је да пружи базу знања из области планирања, пројектовања, уговарања, пријемних испитивања, експлоатације и одржавања термоенергетских постројења. Програм вежби се састоји у изради скраћеног идејног пројекта термоелектране заснованог на имплементацији одређених стечених практичних знања из програма предмета.

исход

По завршетку курса oчекује се да студент буде способан да • изради идејни пројекат термоенергетског постројења са парним и гасним турбинама, • анализира и изабере локацију за изградњу термоенергетског постројења, • избере најпогорније решење термоенергетске технологије за дати случај примене, • прорачуна услове рада и капацитет појединих система и компоненти термоенергетског постројења • дефинишу концепт и диспозицију пројектованог постројења, • спроведе мерења најважнијих радних параметара (притисака, температура и протока) на парном турбопостројењу • спроведе испитивање парног турбопостројења ради одређивања степена корисности турбопостројења као и степена корисности парне турбине, • да анализира податке испитивања парног турбопостројења и примени одговарајуће корекције за свођење реалних услова рада на пројектоване услове, • прорачуна цене електричне енергије и топлоте у комбинованој производњи енергије и одреди економске параметре оправданости градње једног оваког постројења.

садржај теоријске наставе

Главне фазе пројектовања термоенергетских постројења. Критеријуми за избор типа и локације термоенергетског постројења. Садржај идејног пројекта са инвестиционим програмом. Општа диспозиција и композиција термоенергетског постројења. Смернице за уговарање и набавку опреме термоенергетских постројења. Гаранцијска и погонска испитивања термоенергетског постројења. Понашање термоенергетског постројења у погону: режими стартовања и заустављања. Одржавање и надгледање термоенергетског постројења у погонским условима рада: одржавање система заштите и регулације, надгледање рада турбине, таложења у турбини и њихово удаљавање, значај одржавања квалитетног водног режима, кондензацијског постројења, система регенеративног загревања гл. кондензата и напојне воде, система заптивања турбине, итд.. Значај примене дијагностике погонских услова рада, контроле економичности и функционог погонског стања термоенергетског постројења. Поузданост и расположивост термоенергетског постројења.

садржај практичне наставе

Предвиђа израду идејног пројекта термоелектране: избор микролокације и опште концепције термоелектране, избор диспозиција свих објеката термоелектране, анализа избора топлотне шеме и параметара. Главни погонски објекат: анализа избора топлотне шеме и параметара, избор котловског постројења, избор турбопостројења. Израда једног рачунског задатка који се састоји у изради компјутерског програма за прорачун утицаја одступања параметара свеже паре на економичност парног блока.

услов похађања

Одлушан предмет Парне турбинe

ресурси

Писани изводи са предавања. 1. Kostyuk, A. and Frolov V.: Steam and Gas Turbines, Energoatomizdat, Mir Publishers Moscow, 1988. - КСЈ 2. Рижкин, В.: Тепловие електрические станциј, Енергоатомиздат, Москва, 1987. - КСЈ 3. Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1973. - КДА 4. Васиљевић, Н., Савић, Б., Стојаковић, М.: Истраживање оптималних пројектних и експлоатационих услова рада кондензацијског дела парних турбопостројења, Машински факултет, Београд, 1991. - КПН 5. Schroeder, K: Grosse Dampftkraftwerke, Springer Verlag, Berlin, 1962 6. CEGB: Modern Power Station Practice, Pergamon press, Oxford, 1971

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 0
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Kostyuk, A. and Frolov V.: Steam and Gas Turbines, Energoatomizdat, Mir Publishers Moscow, 1988.; Рижкин, В.: Тепловие електрические станциј, Енергоатомиздат, Москва, 1987.; 3. Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1973.; Schroeder, K: Grosse Dampftkraftwerke, Springer Verlag, Berlin, 1962 ; CEGB: Modern Power Station Practice, Pergamon press, Oxford, 1971;