Мерења у аутоматском управљању

ID: 0931
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Рибар Б. Зоран
извођачи: Јовановић Ж. Радиша, Рибар Б. Зоран
контакт особа: Рибар Б. Зоран
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

Системи аутоматског управљања по правилу садрже један или више мерних система. Будући да од правилног иѕбора мерног система зависи добар рад целог система аутоматског управљања то је неопходно проучити раѕличите начине мерења већине фиѕичких величина као и правилан иѕбор мерних места и начине повезивања. Такође неопходно је да се студенти упознају са основним статичким и динамичким карактеристикама мерних система као и основним прорачунима везаних за избор готових система. Коначно циљ је да се слушаоци упознају са основним физичким принципима на којима се заснива већина мерних система.

исход

Полази се од основних физичких закона који су неопходни за објашњења рада сензорских елемената. За добро разумевање мерних система је неопходно познавање основних закона електротехнике и у маљој мери електронике. Такође се предмет ослања на основна знања из аутоматског управљања и дигиталних система.

садржај теоријске наставе

Појам мерних система. Структурни дијаграм мерног система. Место мерног система у систему аутоматског управљања. Врсте сензорских елемената. Сензорски елементи на бази промене електричног отпора. Сензорски елементи на бази промене електричног капацитета. Индуктивни сензорски елементи. Електромагнетски сензорски елементи. Термоелектрични сензорски елементи. Пиезоелектрични сензорски елементи. Системи за прилагођавање сигнала. Мерни мостови. Појачавачи. Системи за обраду сигнала. Бројачи у мерним систеима. Аналогно дигитални претварачи у мерним системима. Микропроцесорски системи за обраду сигнала. Системи за прикаѕивање података. Инструменти са кретним калемом. Писачи. Алфанумерички дисплеји. Дисплеји са течним кристалом. ЛЕД монитори.

садржај практичне наставе

Рад са давачима положаја. Потенциометри. Индуктивни давачи положаја. Рад са давачима притиска . Повеивање давача температуре заснованог на Пт 100 сонди. Инкрементални енкодери. Повезивање са микропроцесорским системом. Рад са брѕим бројачима. Одређивање позиције и брзине коришћењем инкременталних давача. Sin/cos енкодери високе тачности. Системи за мерење висине нивоа течности.

услов похађања

Неопходна су основна ѕнања из предмета Фиѕика и Математика 1 и 2.

ресурси

• Изводи из предавања и вежби Мерења у аутоматском управљању http://au.mas.bg.ac.yu/Nastava-Kau/Nastava_Download.html Инсталација за мерење висине нивоа течности, Инсталација за мерење температуре Инсталација ѕа мерење угаоне брзине, позиције и струје код једносмерног електромотора.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 22
лабораторијске вежбе: 8
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Пнеумоелектрични управљачки системи.З.Рибар. Машински факултет Београд 1997.; Иззводи из предавања Мерења у аутоматском управљању.;